Uredbe Vlade RS – program ekonomskih mera

Vlada Srbije usvojila je na jucerašnjoj sednici tri uredbe kojima se reguliše korišćenje Programa ekonomskih mera
vlada-republike-srbije

Vlada Srbije usvojila je na jučerašnjoj sednici tri uredbe kojima se reguliše korišćenje Program ekonomskih mera za smanjivanje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom virusa KOVID 19, vrednog 608,3 milijarde dinara, odnosno 5,1 milijardu evra.

 1. Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS“, br. 54/2020)
 2. Uredba o utvrđivanju Programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik RS“, br. 54/2020)
 3. Uredba o postupku za izdavanje dužničkih hartija od vrednosti („Službeni glasnik RS“, br. 54/2020)

U nastavku dajemo kratak pregled prve uredbe.

Ko sve moze da koristi mere:

 • rezidentna pravna lica;
 • rezidentni preduzetnici (preduzetnici, preduzetnici paušalci, preduzetnici poljoprivrednici i preduzetnici druga lica, u smislu zakona koji uređuje porez na dohodak građana);
 • ogranci stranih pravnih lica i predstavništva stranih pravnih lica.

Svi privredni subjekti u privatnom sektoru mogu da koriste mere propisane Programom, pod uslovom da počev od 15.03.2020. godine pa do dana stupanja na snagu Uredbe, nisu smanjivali broj zaposlenih za više od 10%.

Uslovi za korišćenje mera

 • Privredni subjekti u privatnom sektoru mogu da koriste Program ukoliko su osnovani i registrovani kod nadležnog organa ili organizacije pre 15.03.2020. godine.
 • Pogodnosti Programa mogu da koriste preduzetnici koji su registrovali privremeni prestanak obavljanja delatnosti najranije 15.03.2020. godine.

Fiskalne pogodnosti

Pravnim licima (mikro, mala i srednja), uključujući i ogranke i predstavništva stranih pravnih lica, može da se odloži dospelost za plaćanje:

 • poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada do 04.01.2021. godine;
 • akontacije poreza na dobit pravnih lica do predaje konačne poreske prijave za porez na dobit pravnih lica za 2020. godinu

Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje čije je plaćanje odloženo u skladu sa Uredbom, smatraju se plaćenim, a odnose se na prava po osnovu zdravstvenog i penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu ostvarivanja prava zbog nezaposlenosti, kao i po osnovu ostvarivnja prava na finansijsku podršku porodici sa decom.

 • Pravno lice ima pravo na odlaganje plaćanja poreskih obaveza čija je dospelost za plaćanje odložena na najviše 24 jednake mesečne rate bez plaćanja kamate.
 • Preduzetnik, preduzetnik poljoprivrednik, koji poreze i doprinose na prihod od samostalne delatnosti plaća samooporezivanjem, a nije se opredelio za isplatu lične zarade, ostvaruje pravo na odlaganje plaćanja akontacija poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti, po pravilima koja važe za pravna lica.
 • Preduzetnicima paušalcima odlaže se plaćanje obaveza po osnovu akontacija poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za mart, april i maj 2020. godine za 04.01.2021. godine. Ove obaveze preduzetnici će plaćati u 24 jednake mesečne rate, bez kamate tokom trajanja odlaganja plaćanja dugovanog poreza.

Direktna davanja – Bespovratna novčana sredstava, isplaćuju se:

 • u maju 2020. godine u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih sa punim radnim vremenom za čije je zarade i naknade zarada podneo Obrazac PPP-PD za obračunski period mart 2020. godine i iznosa osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine;
 • u junu 2020. godine u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih sa punim radnim vremenom za čije je zarade i naknade zarada podneo Obrazac PPP-PD za obračunski period april 2020. godine i iznosa osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine;
 • u julu 2020. godine u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih sa punim radnim vremenom za čije je zarade i naknade zarada podneo Obrazac PPP-PD za obračunski period maj 2020. godine i iznosa osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine

Isplata direktnih davanja

 • Privrednom subjektu otvara se poseban namenski račun – isplata direktnih davanja – COVID-19 kod anke u kojoj privrednog subjekta ima tekući račun.
 • Privredni subjekti koji imaju otvorene tekuće račune kod više banaka treba da, putem elektronskih servisa Poreske uprave, dostave podatak kod koje banke će biti otvoren poseban račun, najkasnije do 25. aprila 2020. godine.

   Privredni subjekti prihvataju korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja podnošenjem Obrasca PPP-PD sa označenim datumom plaćanja 04.01.2021. godine.

   Privredni subjekti u privatnom sektoru koji ne podnose Obrazac PPP-PD, odnosno koji nemaju zaposlene i nisu preduzetnici, odnosno preduzetnici poljoprivrednici koji su se opredelili za isplatu lične zarade, koriste mere u skladu sa odredbama Uredbe.

Napomena u vezi sa uredbom

Privredni subjekti u koji se opredele za korišćenje Programa, ne mogu isplaćivati dividende do kraja 2020. godine (moguća je isplata u akcijama). Ukoliko postupe suprotno ovoj obavezi, gube pravo na korišćenje mera.

U slučaju da postupe suprotno stavu 1. ovog člana privredni subjekti u privatnom sektoru gube pravo korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja propisanih ovom uredbom i na njih se shodno primenjuju odredbe člana 12. ove uredbe.

Zabrana iz ovog člana se ne odnosi na isplatu dividende u akcijama, odnosno udelima isplatioca dividende.

Picture of Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn