Kako registrovati privredno društvo

Registraciju pravnog lica prati sled postupaka i aktivnosti koje su uzajamno povezane. U nastavku teksta pročitajte detaljan vodič kroz postupak osnivanja firme i koje sve aktivnosti je neophodno sprovesti u toku ovog postupka.

Potrebno je znati da, DOO je vrsta privrednog društva koje može imati jednog ili više osnivača i u kome svaki član ima udeo u osnovnom kapitalu tog društva. Osnovni kapital DOO čini zbir unetih uloga osnivača društva (u vidu novčanog i nenovčanog uloga). Visina uloga osnivača i članova u DOO ne mora biti u istom iznosu, već se može razlikovati.

Osnivači DOO su vlasnici udela u osnovnom kapitalu tog društva. To znači da vlasnik udela može biti samo jedan član DOO, ali može postojati i više vlasnika udela u osnovnom kapitalu. Najmanji iznos osnovnog kapitala DOO je 100 dinara.

Članovi DOO su odgovorni za obaveze preduzeća samo do visine svog udela, odnosno do visine uplaćenog ili unetog uloga u društvo. Ne odgovaraju za obaveze firme svojom ličnom imovinom, već snose rizik srazmerno visini svog udela. Pored toga članovi DOO mogu i da ostvare svoja prava u društvu, takođe srazmerno visini svog udela (pravo glasa, raspodela dobiti).

1. Koraci pre osnivanja firme

Pre nego što registrujete firmu važno je da odlučite čime će se vaša firma pretežno baviti, gde ćete registrovati sedište firme, da li ćete biti PDV obveznik, koliko ćete zaposlenih angažovati, kako izabrati knjigovođu i slično. Prema tome…..

1.1. Izbor naziva firme

Svako poslovno ime privrednog društva mora sadržati osnovne elemente. Poslovno ime firme mora da ima naziv firme, pravnu formu privrednog društva i mesto u kome je registrovano sedište firme. Pored toga, poslovno ime može sadržati i ostale elemente u skladu sa Zakonom.

Kada birate poslovno ime za svoju firmu vodite računa da poštujete smernice i sva zakonska pravila i ograničenja. Preporuka je da pre slanja registracione prijave osnivanja proverite na sajtu APR-a da li je željeni naziv za vašu firmu slobodan i ukoliko jeste da unapred izvršite rezervaciju naziva.

Knjigovodstvena agencija NIMI doo može vam ponuduti širok spektar pravnih usluga i posavetovati oko odabira ispravnog poslovnog imena, a više o tome možete pročitati u delu sa uslugama koje pružamo.

1.2. Izbor šifre delatnosti

Sva pravna lica i privredni subjekti imaju obavezu da odaberu svoju šifru delatnosti (onu delatnost kojom će se baviti). To podrazumeva obavezu da se prilikom podnošenja prijave za osnivanje preduzeća odredi i navede pretežna delatnost firme, odnosno najvažnija delatnost koju će firma obavljati.

Šifra delatnosti za koju se opredelite naziva se pretežna delatnost (vodeća ili dominantna delatnost). To su oni poslovi koje će firma pretežno i najviše obavljati radi sticanja profita. Postoje još i sporedne delatnosti, a to su ostali poslovi kojima se pravno lice može baviti (ukoliko ne postoje zakonska ograničenja).

Šifra delatnosti je bitna i zbog obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase. Pojedine delatnosti su oslobođene fiskalnih kasa. Spisak šifara delatnosti koje su oslobođene upotrebe fiskalne kase možete naći u Uredbi o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase. Ako se vaša delatnost nalazi na spisku, ne znači da nemate nikakve obaveze, već samo da je vaše poslovanje olakšano

1.3. Priprema osnivačkog akta

Osnivanje DOO preduzeća u Srbiji počinje donošenjem Osnivačkog akta. Osnvački akt je opšti pravni akt privrednog društva koji sastavlja jedan ili više osnivača tog društva. U aktu su definisana sva pitanja vezana za poslovanje, upravljanje, pitanja iz radnog osnosa i druga značajna pitanja u vezi poslovanja. Osnivački akt DOO obavezno mora biti overen kod javnog beležnika (kod notara).

Za jednočlano društvo Osnivački akt je Odluka o osnivanju, a za višečlano DOO Osnivački akt je Ugovor o osnivanju.

Osnivački akt sadrži sledeće podake:

 • podatke o članovima privrednog društva,
 • poslovno ime i sedište društva,
 • šifru pretežne delatnosti,
 • ukupan iznos osnovnog kapitala društva,
 • iznos novčanog uloga, kao i opis nenovčanog uloga za svakog člana,
 • vreme uplate novčanog uloga ili unošenje nenovčanog uloga,
 • pojedinačni udeo svakog člana društva u ukupnom osnovnom kapitalu,
 • organi upravljanja DOO i njihove nadležnosti,
 • ovlašćenja lica za zastupanje društva,
 • trajanje i prestanak poslovanja DOO,
 • ostala pitanja vezana za poslovanje.

Ukoliko vam je potrebna stručna pomoć oko izrade i pisanja Osnivačkog akta preporučujemo da se obratite stručnoj knjigovodstvenoj agenciji za pomoć. Mi vam možemo napisati Osnivački akt i pomoći da ubrzate ceo postupak oko osnivanja firme. 

1.4. Proces registracije firme u Srbiji

Od 2018. godine na sajtu Agencije za privredne registre postoji mogućnost elektronske registracije preduzetnika. Takođe, omogućeno je i osnivanje DOO online, tj. osnivanje DOO elektronski (elektronsko osnivanje i jednočlanog i višečlanog društva sa ograničenom odgovornošću).

Da bi eRegistracija putem sajta privrednog registra bila uspešna potrebno je da podnosilac zahteva ima:

 • elektronski potpis,
 • instaliran čitač elektronskih kartica i instaliranu aplikaciju za elektronsko potpisivanje,
 • Visa, MasterCard ili Dina platnu karticu.

Elektronsku prijavu za osnivanje DOO može podneti budući član tog društva, fizičko lice, ali i lice ovlašćeno punomoćjem za potpisivanje od strane budućeg člana društva. 

2. Osnivanje doo postupak

Potrebna dokumentacija za osnivanje DOO u Srbiji je sledeća:

 • jedinstvena registraciona prijava osnivanja DOO i upisa u registar poreskih obveznika potpisana od strane zakonskog zastupnika pravnog lica (ovlašćenog lica za zastupanje) ili lica koje ima punomoćje ovlašćeno od strane zastupnika društva,
 • dokaz o identitetu članova društva – fotokopija lične karte za domaće državljane (fotokopija pasoša ukoliko je strani državljanin; ukoliko je osnivač pravno lice prilaže se izvod iz Registra, u kome je to pravno lice prethodno registrovano),
 • osnivački akt DOO (Odluka o osnivanju za jednočlano društvo ili Ugovor o osnivanju za višečlano DOO), sa overenim potpisima svih osnivača, odnonso članova društva,
 • odluka o imenovanju zastupnika, ako on nije određen osnivačkim aktom,
 • overen potpis zastupnika,
 • potvrda iz banke o uplati novčanog uloga kao dokaz o uplati naknade za osnivanje (ukoliko se uplaćuje novčani ulog u društvo),
 • sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga (samo ukoliko se unosi nenovčani ulog u društvo),
 • dokaz o plaćenoj naknadi za registraciju osnivanja DOO i dokaz o plaćenoj naknadi za registraciju i objavljivanje osnivačkog akta.

Upravljanje društva sa ograničenom odgovornošću može biti jednodomno ili dvodomno, a o tome odlučuju osnivači pre osnivanja DOO. 

Registracionu prijavu osnivanja firme može podneti lično osnivač, ovlašćeno lice ili punomoćnik. 

3. Koraci nakon osnivanja kompanije

3.1. Pečat firme

Nakon dobijanja Rešenja o registraciji naredni korak je izrada pečata. Važno je istaći da pečat više nije obavezan. Može se izraditi, ali ne postoji obaveza njegovog korišćenja u toku poslovanja.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima od 01. oktobra 2017. godine ukinuta je obaveza korišćenja pečata za privredne subjekte. Međutim, upotreba pečata je i dalje bila obavezna na pojedinim dokumentima. Izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima stupile su na snagu nove izmene, pa tako od 01. oktobra 2018. godine upotreba pečata nije više obavezna za privredna društva.

Za pravna lica nije obavezna ni upotreba pečata u bankama, odnosno u oblasti platnog prometa. To je moguće samo ukoliko se podnese pisani Zahtev banci u kome se vi kao pravno lice izjašnjavate da nećete koristiti pečat.  

3.2. Otvaranje računa u banci

Pre otvaranja bankovnog računa važno je da se informišete o tarifama naknada banaka za usluge platnog prometa, zatim o naknadi za mesečno održavanje računa, da li su dostupne usluge putem e-bankinga i slično. Bitno je da se informišete o svim uslugama koje banke nude svojim klijentima koje bi mogle zadovoljiti potrebe vašeg poslovanja.

Za otvaranje poslovnog računa potrebno je podneti osnovnu dokumentaciju:

 • zahtev za otvaranje poslovnog računa,
 • obrazac overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje (OP obrazac overen kod javnog beležnika),
 • odluka ili rešenje o usvajanju registracione prijave osnivanja iz APR-a,
 • karton deponovanih potpisa banke,
 • dokaz o identitetu,
 • prateća dokumentacija banke (Ugovor, Nacrt ugovora i slično).

Dokumentacija koja se prilaže za otvaranje poslovnog računa može se razlikovati od banke do banke, ali je osnovna i u svim bankama obavezna dokumentacija gore navedena.

Ukoliko niste sigurni u odabir banke, mi vam možemo preporučiti pouzdanu banku koja će svojim finansijskim uslugama opravdati vaše poverenje. Takođe, možemo I podneti kompletnu dokumentaciju za otvaranje poslovnog računa vaše firme. 

3.3. Prijava u poreskoj upravi nakon registracije kompanije u APR

Obračun poreza i poresku prijavu popunjava i podnosi ovlašćeni knjigovođa. Zakonski rok za predaju poreske prijave je 15 dana od datuma osnivanja firme, odnosno od datuma donšenja Rešenja o registraciji iz APR-a.

Poreska prijava se podnosi elektronski putem servisa ePorezi. Za elektronsko podnošenje poreskih prijava potrebno je da imate elektronski potpis, odnosno kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis. 

3.4. Kvalifikovani elektronski potpis

Digitalni potpis (kvalifikovani elektronski potpis) potreban je za rad na elektronskim servisima radi potpisivanja, podnošenja i overavanja dokumenta elektronskim putem. Za dobijanje digitalnog potpisa podnosi se zahtev za izdavanje kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis na ličnoj karti sa čipom. Zahtev se podnosi u nadležnoj Policijskoj upravi i za građane Republike Srbije elektronski potpis se izdaje besplatno u MUP-u. Više o tome šta je kvalifikovani elektronski potpis

3.5. Izbor knjigovodstvene agencije / knjigovođe

I na kraju, potrebno je da izaberete knjigovođu za vašu firmu. Nemojte napraviti grešku već dobro procenite i izaberite pouzdanog saradnika. Izuzetno je bitno da to bude dobra, stručna i pouzdana knjigovodstvena agencija koja može razumeti vaše potrebe i znati kako da prilagodi nivo usluge prema vašem poslovanju.

Knjigovodstvena agencija NIIMI doo može vam dati odgovore na pitanja šta je sve potrebno za otvaranje firme u Srbiji. U zavisnosti od konkretnog slučaja možemo vam dati precizan odgovor na pitanje koliko košta osnivanje firme. Pružamo takođe potpunu podršku bilo da se radi o osnivanju nove firme, predstavništva, ogranka ili filijale.

Nudimo širok spektar pravnih usluga neophodnih kako za otvaranje firme, tako i za njeno legalno, nesmetano i uspešno poslovanje.

Picture of Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn