Preduzetnici paušalaci, njihova prava i obaveze

Preduzetnici samostalnu delatnost kojom žele da se bave registruju u Agenciji za privredne registre (APR), a postupak počinje podnošenjem Jedinstvene registracione prijave .

Ovu prijavu možete podneti elektronskim putem posredstvom portala APR, kao i neposredno u sedištu APR koje se nalazi u Beogradu, Brankova br. 25, nekoj od  organizacionih jedinica APR-a ili opštinskih kancelarija koje se nalaze u opštinama sa kojima APR ima zaključen sporazum o prijemu dokumentacije.

Ukoliko želite da se odmah opredelite za paušalno oporezivanje, to možete učiniti prilikom podnošenja jedinstvene registracione prijave. Ukoliko se ne opredelite za paušalno oporezivanje odmah, imate rok od 15 dana od dana donošenja rešenja u APR-u da podnesete zahtev za paušalno oporezivanje filijali Poreske uprave prema vašem sedištu.

Ukoliko se pak, ne opredelite za paušalno oporezivanje, niti podnesete poseban zahtev u roku od 15 dana od dana donošenja rešenja u APR-u, moraćete da vodite poslovne knjige, a tek naredne kalendarske godine moći ćete da ostvarite pravo na paušalno oporezivanje. U tom slučaju zahtev za paušalno oporezivanje podnosite do 30. novembra tekuće godine za narednu godinu.

Po zahtevu za paušalno oporezivanje filijala Poreske uprave donosi rešenje u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Vaša obaveza je da u roku od 15 dana od dana upisa u registar, podnesete Poreskoj upravi, poresku prijavu – PPDG-1R (obrazac možete pronaći na našoj stranici Obrasci u delu Poreske registracione prijave – to mozemo da daodamo), u elektronskom obliku preko portala ePorezi. Za podnošenje prijave neophodno je da posedujete kvalifikovani elektronski sertifikat sa čipom izdatim od strane jednog od sertifikacionih tela u Republici.

Ko nema pravo na paušalno oporezivanje

Ne možete ostvariti pravo na paušalno oporezivanje:

 1. ukoliko ste se registrovali za neku od delatnosti razvrstanih u sledeće oblasti, grane, odnosno grupe:
  • 41 izgradnja zgrade
  • 42 izgradnja ostalih građevina
  • 45, 46, 47 trgovina na veliko i malo
  • 55 smeštaj
  • 56 delatnosti pripremanja i posluživanja harane i pića
  • 64 finansijske usluge
  • 65 osiguranje, reoisguranje i penzijski fondovi
  • 66 pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranja
  • 68 poslovanje nekretninama
  • 69 pravni i računovodstveni poslovi
  • 73 reklamiranje i istraživanje tržišta
 1. ukoliko planirate da vaš ukupan promet bude veći od 6.000.000 dinara;
 2. ukoliko se evidentirate kao obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.

Poreska osnovica

 • mesto na kome se radnja nalazi;
 • broj zaposlenih radnika;
 • tržišni uslovi u kojima se delatnost obavlja;
 • površina lokala;
 • starost preduzetnika i njegova radna sposobnost;
 • visina prihoda obveznika koji pod istim ili sličnim uslovima obavljaju istu ili sličnu delatnost;
 • ostale okolnosti koje utiču na ostvarivanje dobiti (vremenski period obavljanja delatnosti, velike elementarne nepogode i sl., duža bolest preduzetnika, duže odsustvo preduzetnika zbog trudničkog bolovanja, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta).

Gubitak prava na paušalno oporezivanje

Na visinu polazne osnovice za utvrđivanje visine paušalnog oporezivanja utiču i sledeći elementi:

 • je u registru APR-a promenjena delatnost za koju se ne odobrava pravo na paušalno oporezivanje (npr. računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje…);
 • je ukupan promet u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez veći od 6.000.000 dinara;
 • ste se evidentirali kao obveznik PDV-a.

Ako postoji neki od navedenih razloga preduzetnik je dužan da o tome obavesti Poresku upravu podnošenjem prijave PPDG-1R za utvrđivanje konačne obaveze na paušalno utvrđeni prihod i prijavu PPDG-1S, za utvrđivanje akontacione obaveze na stvarni prihod.

Kada poreski organ utvrdi da postoji neki od navedenih razloga, a preduzetnik je propustio da podnese navedene prijave, donosi rešenje kojim se preduzetniku nalaže vođenje poslovnih knjiga. U zavisnosti od toga kada su nastali zakonski razlozi zbog kojih preduzetnik više ne može da bude u sistemu paušalnog oporezivanja, rešenjem poreskog organa se određuje da je dužan da poslovne knjige vodi od polovine tekuće godine ili od početka naredne godine.

Obaveze paušalno oporezivih preduzetnika

Preduzetnici koji porez na dohodak građana plaćaju na paušalno utvrđen prihod vode poslovnu knjigu na obrascu KPO – Poslovna knjiga o ostvarenom prometu paušalno oporezovanih obveznika.

Preduzetnik koji porez plaća na paušalni prihod, kome se u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvrđivanje poreza značajnije izmeni obim poslovanja, odnosno prometa i drugi uslovi od uticaja na ostvarivanje prava na paušalno oporezivanje i visinu poreske obaveze, dužan je da podnese poresku prijavu PPDG–1R ukoliko ostaje u sistemu paušalnog oporezivanja, odnosno prijave PPDG-1R i PPDG-1S ukoliko prelazi na sistem samooporezivanja najkasnije do 31. januara godine za koju se utvrđuje porez.

U prijavi PPDG-1R prikazuje planirani prihod do kraja godine, a u PPDG-1S daje procenu prihoda i rashoda za kalendarsku godinu ili deo kalendarske godine, na osnovu čega utvrđuje akontacionu mesečnu obavezu poreza na stvarni prihod za odgovarajući period.

Poreske prijave PPDG-1R i PPDG-1S podnose se isključivo u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave ePorezi.

Picture of Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn