Obrasci za preuzimanje

Na ovoj strani možete pronaći i preuzeti sve potrebne obrasce za poslovanje vaše firme, kao i korisne linkove ka državnim institucijama.

UGOVORI

Ugovor o asignaciji

Ugovor o cesiji

Ugovor o donaciji

Ugovor o poslovnoj saradnji

Ugovor o radu

Ugovor o stipendiranju

Ugovor o zajmu novca

ZAKONI

Zakon o računovodstvu i reviziji

Zakon o porezu na dodatnu vrednsot

Zakon o privrednim društvima

Zakon o deviznom poslovanju

Zakon o fiskalnim kasama

Zakon o prezima na imovinu

Zakon o porezu na dohodak građana

Zakon o radu

Zakon o elektronskom dokumentu

Zakon o zaštiti potrošača

Zakon o rokovima izmirenja novačanih obaveza u komercijalnim transakcijama

ZAHTEVI

Zahtevi za objavljivanje finansijskih izveštaja

Zahtev SI

Zahtev SI RGFI

Zahtev za KFI

Zahtev za zamenu doc uz KFI

Zahtev za zamenu doc uz RGFI

Zahtev za zamenu KFI

Zahtev za zamenu RGFI

Zahtev za zamenu VFI

Zahtev VFI

RADNI ODNOS

M-4K

M-4K SP

M-4

PORESKE PRIJAVE PPI

Prilog 1 uz PPI 1

Prilog 2 uz PPI 1

Podprilog uz prilog 1 PPI 1

PPI 2

PPI 3

PPI 4

Prilog PAP

PDP

PPDG 1R

PPDG 1S

PORESKE PRIJAVE PDV

IEPDV

POPDV

PPPDV

ZBPDV

POPIS IMOVINE I OBAVEZE

Odluka o knjiženju rezultata popisa

Odluka o popisu i obrazovanju komisije za popis

Plan rada komisije za popis

Uputstvo za direktora za popis

OBRASCI ZA REGISTRACIJU MENICA I OVLAŠĆENJE

Zahtev za registraciju brisanje menice

Menično ovlašćenje

OBRASCI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Statistički izveštaj - Skrećeni obim podataka

Bilans stanja - Skraćeni obim podataka

Bilans stanja

Bilans uspeha

Bilans uspeha - skraćeni obim podaka

Izjave o neaktivnosti

Izveštaj o ostalom rezultatu

Izveštaj o promenama na kapitalu

Izveštaj o tokovima gotovine

FISKALNA KASA

Obrazac EDI - Knjiga dnevnih izveštaja

Obrazac EFRU - Evidencija o blokovima fiskalnih računa izdatim u upotrebu

Obrazac FR - Fiskalni račun

Obrazac NI - Nalog za ispravku kod fiskalnih kasama

Obrazac OBMF

ŠIFRARNICI

Šifrarnik zemalja

Spisak opština

Šifrarnik valuta

SWIFT kodovi banaka u Republici Srbiji