Poreske obaveze koje stižu za na naplatu u junu?

Poreska uprava objavila je kalendar za jun u kome se nalazi spisak obaveza, kao i krajnji rokovi do kada je neophodno da poreski obveznici spreme potrebnu dokumentaciju i novac.
Porezi za naplatu u junu

Prvi datum je ponedeljak 5. jun – do tada izvođači estradnog programa zabavne i narodne muzike, kao i drugih zabavnih programa imaju vremena da dostave obaveštenje o zaključenim ugovorima za maj na obrascu OZU.

Takođe, do istog dana je, prema poreskom kalendaru, potrebno dostaviti izveštaje za prethodni mesec o zapošljavanju osoba sa invaliditetom na obrascu IOSI, kao i o uplati sredstava.

Za podnošenje poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja na obrascu PP-PPNO i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za maj poslednji rok je 12. jun. Do istog datuma, da bi se izbegle zatezne kamate, neophodno je da svi poreski obveznici poreza na dodatu vrednost podnesu poreske prijave na obrascu PPPDV i plate PDV za mesec maj.

Dokumentaciju, kao i novac, potrebno je da do polovine meseca spremi veći broj poreskih obveznika jer je to krajnji rok za namirenje većeg broja nameta. Prva obaveza je plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec.

Do 15.juna potrebno je podneti poresku prijavu o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva, na obrascu PP OD-O. Takođe, osnivači i članovi privrednih društava su u obavezi da plate doprinose za obavezno socijalno osiguranje za maj.Poslednji rok za podnošenje obrasca PID PDV 1 za maj, ako je u tom mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, je polovina juna.

Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za mesec maj takođe se namiruje do 15. juna.

Poreska uprava napominje da svi oni koji su u obavezi da podnesu poreske prijave za obračun akcize to urade do polovine meseca na obrascu PP OA. Do 15. juna plaća se i obračunata akciza za period od 16. do 31. maja.

Poslednja obaveza za poreske obveznike koja mora da se namiri do 15. juna je plaćanje i podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za maj na obrascu PP OAEL.

U poreskom kalendaru je 29. jun označen kao datum kada se podnose poreske prijave, poreski bilansi i dokumentacija. Pod tim se podrazumeva podnošenje poreske prijave za akontaciono – konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica, na obrascu PDP. Uz tu prijavu se podnosi odgovarajući propisani poreski bilans:

  • Poreski bilans obveznika poreza na dobit pravnih lica za period od 01.01. do 31.12.2022. godine, na obrascu PB 1
  • Poreski bilans stalne poslovne jedinice za period od 01.01. do 31.12.2022. godine, na obrascu PBPJ
  • Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni plan za budžetski sistem za period od 01.01. do 31.12.2022. godine, na obrascu PBN
  • Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za privredna društva, zadruge i preduzetnike, odnosno kontni okvir za druga pravna lica za period od 01.01. do 31.12.2022. godine, na obrascu PBN 1
  • Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za banke za period od 01.01. do 31.12.2022. godine, na obrascu PBN 2
  • Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za Narodnu banku Srbije za period od 01.01. do 31.12.2022. godine, na obrascu PBN 3

Uz navedene poreske bilanse podnose se propisani obrasci i ostala propisana poslovna dokumentacija.

Poslednji rok za plaćanje još jedne obaveze je 29. jun. Poreski obveznici do tog datuma plaćaju razlike između konačno obračunatog poreza na dobit za 2022. godinu i plaćenih akontacija.

Poslednji dan meseca, odnosno 30. jun, naznačen je kao krajnji rok za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za maj 2023. godine, kao i za obračunate akcize za period od 1. do 15. dana juna.

Izvor: biznis.rs

Picture of Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn