Sta donosi zakon o fiskalizaciji 2022.godine

Sta donosi novi Zakon o fiskalizaciji 2022.godine ?
Zakon o fiskalizaciji 2022

ZF se primenjuje od 1. januara 2022. Godine. U nastavku predstavljamo pregled najvažnijih odredba ZF. 

Predmet fiskalizacije

Predmet fiskalizacije je promet dobra i usluga na malo (u daljem tekstu: promet na malo) i primljeni avans za promet na malo.

Prometom na malo smatra se svaki izvršen promet dobara i pružanje usluga fizičkim licima, kao i svaki promet dobara i usluga u maloprodajnim objektima, nezavisno od toga da li je korisnik fizičko lice, pravno lice ili preduzetnik, uključujući i promet izvršen putem samonaplatnih uređaja – automata.

Obveznik fiskalizacije

Obveznik fiskalizacije je svaki obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana i svaki obveznik poreza na dobit pravnih lica u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, koji vrši promet na malo.

Izuzetno od prethodno navedenog, postoje sifre delatnosti koje su oslobodjenje fiskalnih racuna prema novom zakonu tj. kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja.

Sadržaj fiskalnog računa

Fiskalni račun obavezno sadrži sledeće podatke:

 • vrstu računa;
 • tip transakcije;
 • naziv obveznika fiskalizacije i jedinstvenu oznaku poslovnog prostora;
 • poreski identifikacioni broj (PIB) obveznika fiskalizacije;
 • PIB pravnog lica, odnosno obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, ako je korisnik isporučenih dobara i pruženih usluga, odnosno dobara i usluga koje će biti isporučene ili pružene u slučaju primljenih avansa, pravno lice, odnosno obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana;
 • naziv, količinu, jedinicu mere, cenu po jedinici mere, oznaku poreske stope i vrednost evidentiranog prometa dobra, odnosno usluge;
 • specifikaciju poreskih stopa;
 • iznos poreza po poreskim stopama;
 • ukupan iznos poreza;
 • vrednost prometa po poreskim stopama;
 • ukupnu vrednost evidentiranog prometa, ukupan iznos za uplatu (uz napomenu ako je plaćanje izvršeno putem avansa), način plaćanja (gotovinom, instant transferom odobrenja, čekom, platnom karticom, na drugi bezgotovinski način i sl.), uplaćen iznos i iznos razlike za povraćaj kupcu dobara, odnosno korisniku usluga;
 • dan, mesec, godinu, sat, minut i sekund sačinjavanja fiskalnog računa;
 • jedinstveni redni broj fiskalnog računa;
 • jedinstveni redni broj fiskalnog računa po vrsti računa i tipu transakcije;
 • dvodimenzionalni bar-kôd (eng. QR – Quick Response) za verifikaciju koji sadrži sve elemente elektronskog potpisa kada se štampa fiskalni račun ili hiperlink za verifikaciju kada se fiskalni račun izdaje u elektronskoj formi;
 • poziv na broj drugog fiskalnog računa, odnosno drugog relevantnog dokumenta, ukoliko postoji potreba.

Postupak fiskalizacije

Postupak fiskalizacije, shodno članu 6. ZF, uređuje da je obveznik fiskalizacije dužan da u trenutku prometa na malo, uključujući i primljeni avans za budući promet na malo, izda fiskalni račun korišćenjem elektronskog fiskalnog uređaja.

Obveznik fiskalizacije ima pravo da se opredeli za vrstu elektronskog fiskalnog uređaja koji će koristiti, i to:

 • elektronski fiskalni uređaj koji koristi sopstveni procesor fiskalnih računa i koji omogućava izdavanje fiskalnih računa čak i u slučaju privremenog ili trajnog prekida internet veze; i/ili
 • elektronski fiskalni uređaj koji koristi procesor fiskalnih računa u Sistemu za upravljanje fiskalizacijom i koji omogućava izdavanje fiskalnih računa isključivo kroz stalnu internet vezu u realnom vremenu.

Obveznik fiskalizacije, osim obveznika fiskalizacije koji obavlja promet na malo isključivo putem interneta, koji se opredeli za korišćenje elektronskog fiskalnog uređaja iz tačke 2), dužan je da u svakom svom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, obezbedi nesmetan rad i najmanje jednog elektronskog fiskalnog uređaja tačka 1).

Svaki dobavljač elektronskog fiskalnog uređaja ima obavezu da dostavi isključivo elektronske fiskalne uređaje obvezniku fiskalizacije koji se sastoje od elemenata (procesor fiskalnih računa i elektronski sistem za izdavanje računa) čija je upotreba odobrena od strane Poreske uprave.

Takođe, elektronski fiskalni uređaj mora da sadrži bezbednosni element koji obezbeđuje funkcionalnost koja omogućava automatsku obustavu njegovog rada, unapred ili tokom eksploatacije, kao i da fiskalni računi budu proverljivi.

Prema odredbi člana 7.ZF, obveznik fiskalizacije dužan je da koristi bezbednosni element za potpisivanje fiskalnih računa za potrebe sprovođenja postupka fiskalizacije i potvrde identiteta prilikom razmene podataka i informacija sa Poreskom upravom, a ministar finansija će bliže urediti uslove za izdavanje, proceduru izdavanja i način korišćenja bezbednosnog elementa.

Prema odredbi člana 8. ZF, obveznik fiskalizacije dužan je da u momentu prometa na malo svaki račun obradi posredstvom procesora fiskalnih računa i bezbednosnog elementa (dalje: fiskalizuje račun), kao i da Poreskoj upravi dostavlja podatke o izdatim fiskalnim računima putem stalne internet veze u realnom vremenu u trenutku prometa na malo.

Izuzetno, ukoliko postoji prekid internet veze ili ona nije dostupna na mestu prometa, obveznik fiskalizacije dostavlja Poreskoj upravi podatke o izdatim fiskalnim računima periodično, odmah po uspostavljanju internet veze, a najkasnije u roku od pet dana od dana izdavanja pojedinačnog fiskalnog računa.

Pored toga, propisano je da ukoliko se podaci ne dostavljaju Poreskoj upravi u realnom vremenu, u trenutku prometa na malo, obveznik fiskalizacije je dužan da podatke čuva u internoj memoriji elektronskog fiskalnog uređaja do momenta prenosa ovih podataka Poreskoj upravi, nakon čega nema obavezu daljeg čuvanja podataka o izdatim fiskalnim računima u internoj memoriji elektronskog fiskalnog uređaja,

Obveznik fiskalizacije, prema odredbi člana 9. ZF, dužan je da, pre početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja za izdavanje fiskalnih računa, Poreskoj upravi elektronskim putem dostavi podatke o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima će koristiti elektronski fiskalni uređaj, i to za svaki poslovni prostor i poslovnu prostoriju odvojeno.

Nadzor

U toku nadzora nad primenom ovog zakona, inspektor izriče obvezniku fiskalizacije zabranu vršenja delatnosti u trajanju do godinu dana ako utvrdi da obveznik fiskalizacije ne evidentira svaki pojedinačno ostvareni promet na malo, uključujući i primljene avanse za budući promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja.

Zabrana vršenja delatnosti obvezniku fiskalizacije kome je u toku nadzora utvrđena nepravilnost izriče se:

 • u trajanju do 15 dana ukoliko se u postupku nadzora kod obveznika fiskalizacije utvrdi nepravilnost prvi put;
 • u trajanju do 90 dana ukoliko se u postupku nadzora kod obveznika fiskalizacije utvrdi nepravilnost drugi put;
 • u trajanju do jedne godine ukoliko se u postupku nadzora kod obveznika fiskalizacije utvrdi nepravilnost treći put.
Picture of Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn