Donet je pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti

Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 94/2020 od 3. jula 2020. godine i stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objavljivanja, odnosno 11. jula 2020. godine.
zaštita-na-radu

Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 94/2020 od 3. jula 2020. godine i stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objavljivanja, odnosno 11. jula 2020. godine.

Pravilnikom se propisuju preventivne mere koje je poslodavac dužan da primeni radi sprečavanja pojave i širenja zarazne bolesti i otklanjanja rizika za bezbedan i zdrav rad zaposlenih, kao i lica koja se zateknu u radnoj okolini, kada nadležni organ proglasi epidemiju zarazne bolesti.

Pravilnik se primenjuje na svim radnim mestima u radnoj okolini u kojoj se obavlja rad. Ne primenjuje se u slučaju rada na terenu i rada od kuće.

Plan primene mera poslodavci su dužni da donesu u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, odnosno 10. avgusta 2020. godine.

Pravilnikom su propisane obaveze za poslodavce i zaposlene.

Obaveze poslodavca za primenu preventivnih mere i aktivnosti za sprečavanje pojave epidemije

Poslodavac je dužan da na svakom radnom mestu u radnoj okolini obezbedi primenu preventivnih mera, i to:

 1. pre početka rada obezbedi pisane instrukcije i uputstva o merama i postupcima za sprečavanje pojave epidemije zarazne bolesti, koji sadrže informaciju o simptomima zarazne bolesti;
 2. u skladu sa mogućnostima, ukoliko nije organizovan rad u smenama, izvrši preraspodelu radnog vremena uvođenjem druge ili treće smene sa manjim brojem zaposlenih;
 3. sprovodi pojačanu higijenu i dezinfekciju radnih i pomoćnih prostorija što uključuje redovnu dezinfekciju prostorija i često provetravanje radnog prostora;
 4. obezbedi zaposlenima dovoljne količine sapuna, ubrusa, tekuće vode i dezinfekcionih sredstava na bazi alkohola za pranje ruku;
 5. obezbedi redovno čišćenje svih površina koje se često dodiruju na radnom mestu, posebno prostorija i opreme kao što su toaleti, kvake na vratima, fiksni telefoni, računarska oprema i druga oprema za rad;
 6. uredi način vođenja evidencije o dezinfekciji radnih i pomoćnih prostorija koju organizuje i sprovodi;
 7. obezbedi izradu uputstava za bezbedan i zdrav rad sa izvođačima radova, dobavljačima, distributerima i spoljnim saradnicima;
 8. organizuje i obezbedi redovno uklanjanje otpada i smeća (kante za smeće obložene plastičnom kesom) iz prostorija tako da se mogu isprazniti bez kontakta sa sadržajem.

Obaveze poslodavca u slučaju pojave zarazne bolesti kod zaposlenih

Poslodavac je dužan da obezbedi primenu preventivnih mera u slučaju pojave zaraznih bolesti kod svojih zaposlenih.

Preventivne mere su sledeće:

 1. prostor u kome je boravio zaposleni koji je zaražen se redovno fizički i hemijski dezinfikuje i provetrava;
 2. poštuju se procedure ulaska i izlaska u prostorije poslodavca, koriste propisana sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu i druge mere zaštite tokom procesa rada;
 3. precizno se definišu pravci kretanja zaposlenih kroz radne i pomoćne prostorije;
 4. organizuje se stroga kontrola kretanja zaposlenih iz organizacione jedinice u kojoj je radio zaposleni koji je zaražen;
 5. kontakti zaposlenih iz organizacione jedinice u kojoj je boravio zaposleni koji je zaražen sa drugim zaposlenima se svode na nužne uz propisane mere zaštite;
 6. primenjuju se sve druge mere po preporuci epidemiologa.

Praćenje i kontrola primene mera bezbednosti i zdravlja na radu vrši lice za bezbednost i zdravlje na radu.

Lice za bezbednost i zdravlje na radu zajedno sa poslodavcem planira, sprovodi i podstiče primenu preventivnih mera, a naročito:

 1. učestvuje u izradi plana primene mera;
 2. priprema pisana uputstva i instrukcije za bezbedan i zdrav rad u cilju zaštite zdravlja zaposlenih od epidemije zarazne bolesti;
 3. kontroliše primenu mera koje su utvrđene u planu primene mera koji donosi poslodavac;
 4. vrši kontrolu korišćenja sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu;
 5. sarađuje sa državnim organima i daje potrebna obaveštenja o primeni preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu.

Obaveze zaposlenog u primeni mera bezbednosti i zdravlja na radu

Zaposleni je obavezan da:

 1. sprovodi sve preventivne mere bezbednosti i zdravlja na radu kako bi sačuvao svoje zdravlje, kao i zdravlje drugih zaposlenih;
 2. namenski koristi propisana sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu i da sa njima pažljivo rukuje, da ne bi ugrozio svoju bezbednost i zdravlje kao i bezbednost i zdravlje drugih lica;
 3. dodatno brine o svojoj higijeni tako što će redovno i pravilno prati ruke;
 4. ličnu odeću drži odvojenu od sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu i radnog odela;
 5. obavezno obavesti poslodavca ukoliko posumnja na simptome zarazne bolesti kod sebe, kod drugih zaposlenih ili članova svoje porodice;
 6. pre početka rada pregleda svoje radno mesto uključujući i sredstva za rad koja koristi, kao i sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu i da u slučaju uočenih nedostataka izvesti poslodavca ili drugo ovlašćeno lice;
 7. pre napuštanja radnog mesta, da radno mesto i sredstva za rad ostavi u stanju da ne ugrožavaju druge zaposlene;
 8. u skladu sa svojim saznanjima, odmah obavesti poslodavca o nepravilnostima, štetnostima, opasnostima ili drugoj pojavi koja bi na radnom mestu mogla da ugrozi njegovu bezbednost i zdravlje ili bezbednost i zdravlje drugih zaposlenih;
 9. sarađuje sa poslodavcem i licem za bezbednost i zdravlje na radu, kako bi se sprovele dodatne neophodne mere za bezbednost i zdravlje na radu.

Picture of Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn