Naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine

Obaveštavaju se obveznici naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine – preduzetnici i pravna lica koji obavljaju određene aktivnosti koje utiču na životnu sredinu, da 31. jula 2020. godine ističe rok za podnošenje prijave na Obrascu 1 za 2020. godinu.
taksa ekologija

Obaveštavaju se obveznici naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine – preduzetnici i pravna lica koji obavljaju određene aktivnosti koje utiču na životnu sredinu,  da 31. jula 2020. godine ističe rok za podnošenje prijave na Obrascu 1 za 2020. godinu.

Prijave za prethodnu 2019. godinu, za period od 07. do 31. decembra, se takođe mogu podnositi elektronskim putem na portalu lokalne poreske administracije.

Prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu aktivnosti pravnih lica i  preduzetnika dele se prema delatnosti na one koje imaju:

 1. veliki uticaj na životnu sredinu;
 2. srednji uticaj na životnu sredinu;
 3. mali uticaj na životnu sredinu.

Iznos obračunate naknade ne može biti viši od 0,4% godišnjeg prihoda obveznika naknade u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvrđivanje naknade za zaštitu i napređivanje životne sredine.

Iznos naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za pravna lica i preduzetnike čija aktivnost u okviru delatnosti ima veliki negativan uticaj na životnu sredinu iznosi za:

 1. velika pravna lica 2.000.000,00 dinara;
 2. srednja pravna lica 500.000,00 dinara;
 3. mala pravna lica 200.000,00 dinara;
 4. mikro pravna lica i preduzetnika 20.000,00 dinara.

Iznos naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za pravna lica i preduzetnike čija aktivnost u okviru delatnosti ima srednji negativni uticaj na životnu sredinu iznosi za:

 1. velika pravna lica 1.000.000,00 dinara;
 2. srednja pravna lica 250.000,00 dinara;
 3. mala pravna lica 100.000,00 dinara;
 4. mikro pravna lica i preduzetnika 10.000,00 dinara.

Iznos naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za pravna lica i preduzetnike čija aktivnost u okviru delatnosti ima mali negativan uticaj na životnu sredinu iznosi za:

 1. velika pravna lica 500.000,00 dinara;
 2. srednja pravna lica 125.000,00 dinara;
 3. mala pravna lica 50.000 dinara;
 4. mikro pravna lica i preduzetnika 5.000,00 dinara.

Razvrstavanje pravnih lica i preduzetnika na velika pravna lica, srednja pravna lica, mala i mikro pravna lica u smislu ove uredbe vrši se shodno zakonu kojim se uređuje računovodstvo.

.

Picture of Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn