Test samostalnosti za preduzetnike

Da li preduzetnik preteži deo prihoda ostvaruje od jednog klijenta i da li od poslodavca zavisi godišnji odmor preduzetniku, od 1. marta 2020. utvrđivaće se kriterijumima testa samostalnosti za preduzetnike
Test samostalnosti za predruzetnike

Test samostalnosti sadržaće devet kriterijuma kojim bi se proveravala samostalnost preduzetnika u odnosu na nalogodavca. U slučaju da preduzetnik ispuni najmanje pet kriterijuma smatraće se da nije samostalan, te će naknada koju ostvaruje biti oporezovana kao ostali prihod u skladu sa članom 85. Zakona o porezu na dohodak građana, a na takvu naknadu će se obračunavati doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i porez.

Test samostalnosti sadržaće devet kriterijuma koji se odnose na devet segmenata koji utiču na radni odnos (paušalno oporezovanog) preduzetnika. U tom smislu član 85. predviđa proveru poslovnog odnosa preduzetnika i nalogodavca, i to po sledećim kriterijumima:

  1. Nalogodavac određuje radno vreme ili odobrava preduzetniku korišćenje godišnjeg odmora i drugih vrsta odsustva uz naknadu
  2. Preduzetnik koristi prostorije ili koristi materijalna i nematerijalna sredstva za rad koje obezbeđuje ili finansira ili poseduje nalogodavac
  3. Nalogodavac vrši osposobljavanje preduzetnika i rukovodi procesom rada
  4. Nalogodavac oglašava pozicije za koje angažuje preduzetnika ili u tu svrhu angažuje recruiter-e
  5. Preduzetnik obavlja posao kod nalogodavca radeći u timu ili timovima sa zaposlenima ili sa drugim preduzetnicima angažovanim od strane istog nalogodavca
  6. Najmanje 70% prihoda u 12 meseci preduzetnik ostvaruje od nalogodavca
  7. Preduzetnik obavlja poslove iz delatnosti poslodavca i za to ne preuzima poslovni rizik prema klijentima nalogodavca
  8. U ugovoru o angažovanju postoji neka formulacija non-compete klauzule
  9. Preduzetnik je angažovan kod nalogodavca više od 130 dana u 12 meseci.

Praktično kazna za ovakav oblik poslovanja tj. odnosa sa nalgodavcem je to da će vaš celokupan prihod kao paušalca biti oporezovan sa 20% poreza i još 26% PIO doprinosa. Ovu „kaznu“ nećete dobiti, niti platiti vi kao paušalac, već vaš nalogodavac (ukoliko je domaće pravno lice).

Znači vi možete da nastavite da radite kao paušalac koji nije samostalan ali će vam prihod biti oporezovan na najnepovoljniji mogući način.

Picture of Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn