Izmenjeno je nekoliko pravilnika iz oblasti fiskalizacije

Izmenjeno je nekoliko pravilnika iz oblasti fiskalizacije - u primeni od 01. novembra 2021. godine.
Fiskalni račun

Na osnovu ovlašćenja iz Zakona o fiskalizaciji, ministar finansija doneo je nekoliko pravilnika, i to: 

  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa;
  • Pravilnik o izmenama Pravilnika o načinu i postupku dostavljanja podataka o izdatim fiskalnim računima poreskoj upravi; 
  • Pravilnik o izmenama Pravilnika o načinu čuvanja i zaštite podataka u internoj memoriji elektronskog fiskalnog uređaja; 
  • Pravilnik o izmenama Pravilnika o načinu provere prijavljenih fiskalnih računa.
  •  

Pravilnici su objavljeni u Službenom glasniku RS, broj 99/21 od 22. oktobra 2021. godine, a primenjuju se od 1. novembra 2021. godine.

1. IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O FISKALNIM RAČUNIMA

Najvažnije izmene i dopune Pravilnika o fiskalnim računima izvršene su u odredbama čl. 11. i 13. ovog pravilnika. Prema novim odredbama člana 11. st. 4. i 5. Pravilnika o fiskalnim računima, obveznik fiskalizacije, u slučaju izdavanja računa za avans koji se odnosi na plaćanje izvršeno u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 5) ovog pravilnika (prenos na račun – kada se plaćanje vrši nalogom za uplatu ili nalogom za prenos), pored podataka iz člana 5. stav 2. tačka 12) Zakona o fiskalizaciji (dan, mesec, godinu, sat, minut i sekund sačinjavanja fiskalnog računa) u računu iskazuje i datum kada su sredstva preneta na račun obveznika fiskalizacije.

U propisanim okolnostima ovaj račun za avans se može izdati najkasnije narednog radnog dana od dana prijema avansne uplate.

Prema tome, polje za datum kada su sredstva preneta na račun obveznika fiskalizacije (datum uplate po avansu) obavezno se popunjava u slučaju da je obveznik fiskalizacije evidentirao uplatu avansa ranije, odnosno u slučajevima kada je kupac virmanski uplatio robu ili uslugu, a prodavac nije dobio evidentiranu uplatu na bankovnom računu istog tog dana. U tom slučaju obveznik fiskalizacije dužan je da sledećeg radnog dana izda fiskalni račun avans-prodaja (AP) koji sadrži datum uplate.

Izmenjene i dopunjene odredbe člana 13. st. 1. do 3. Pravilnika o fiskalnim računima, sada glase:

Obveznik fiskalizacije, preko elektronskog fiskalnog uređaja, fiskalni račun izdaje kupcu dobara, odnosno korisniku usluga u štampanoj formi, a koja omogućava proveru fiskalnog računa, u skladu sa članom 10. stav 1. Zakona.

Obveznik fiskalizacije može fiskalni račun iz stava 1. ovog člana dostaviti elektronskim putem, isključivo uz saglasnost kupca dobara, odnosno korisnika usluge.

Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, obveznik fiskalizacije koji obavlja promet na malo isključivo putem interneta, preko elektronskog fiskalnog uređaja, fiskalni račun izdaje kupcu dobara, odnosno korisniku usluga u elektronskoj formi, a koja omogućava proveru fiskalnog računa, u skladu sa članom 10. stav 1. Zakona.

Dakle, za razliku od prethodnog pravila kojim je bilo propisano da fiskalni račun u elektronskoj formi mogu da izdaju samo oni trgovci koji nemaju nijedan klasičan maloprodajni objekat, već kompletan promet na malo obavljaju isključio putem interneta – sada je propisano da obveznici fiskalizacije koji imaju klasične maloprodajne objekte u kojima se obavlja trgovina neposrednom prodajom fiskalni račun mogu dostaviti elektronskim putem, ali isključivo uz saglasnost kupca dobara, odnosno korisnika usluge.

2. IZMENE OSTALIH PRAVILNIKA

Izmene ostalih pravilnika nisu značajne i sastoje se u izmeni datuma njihove primene. Naime, svi navedeni pravilnici počinju da se primenjuju od 1. novembra 2021. godine, umesto 1. januara 2022. godine kako je to ranije bilo predviđeno

Izvor: Poreska kancelarija Tatić

Picture of Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn