Šta je elektronski potpis?

Kvalifikovan elektronski potpis u Republici Srbiji uređen je i definisan Zakonom o elektronskom potpisu. On čini skup podataka u elektronskom obliku, koji su pridruženi i logički povezani sa drugim digitalnim podacima sa ciljem da
Elektronski potpis

Kvalifikovan elektronski potpis u Republici Srbiji uređen je i definisan Zakonom o elektronskom potpisu. On čini skup podataka u elektronskom obliku, koji su pridruženi i logički povezani sa drugim digitalnim podacima sa ciljem da:

  • Potvrdi pravi identitet i autentičnost osobe koja potpisuje dokumente,
  • Utvrdi valjanost potpisanih podataka i obezbedi njihovu zaštitu prilikom prenosa,
  • Utvrdi tačnost elektronskih dokumenata,
  • Onemogući poricanje odgovornosti na već potpisana dokumenta.

Prostije rečeno, elektronski potpis je digitalna zamena za ručni potpis. Elektronskim potpisom moguće je potpisati dokumenat online ili direktno na računaru, gde je u izvornoj verziji i nastao. Tako potpisan dokument (faktura, ugovor, poreska prijava…) je validan i ima isto pravno dejstvo kao da je potpisan i pečatiran ručno na papiru.
Elektronski potpis jeste zamena za svojeručni potpis koji se oduvek koristio u poslovanju, ali treba obavezno napomenuti šta nije e-potpis:nije skeniran ručni potpis, jer kao takav nije pouzdan, niti validan, nije digitalna slika ručnog potpisa, već je online potpis.

Da bi elektronski potpis mogao da se koristi neophodan je elektronski sertifikat, koji mora biti kvalifikovan. Elektronski sertifikat je dokument kojim se potvrđuje veza između podataka koji proveravaju elektonski potpis i identiteta lica koje je potpisnik.

Postoji razlika između kvalifikovanog elektronskog potpisa i elektronskog potpisa koji nije kvalifikovan:

Elektronski potpisom se potvrđuje identitet potpisnika elektronskog dokumenta,

kvalifikovanim potpisom garantuje se identitet potpisnika, garantuje integritet (samostalnost) e-dokumenata i onemogućava menjanje sadržaja tog i drugih dokumenata.

Kvalifikovan elektronski serifikat i kvalifikovan e-potpis mogu koristiti: 

ovlašćena fizička lica (od strane pravnog lica) da zastupaju pravno lice,

fizička lica.

Kvalifikovan elektronski potpis je punovažan i primenljiv u pravnim, upravnim, sudskim i drugim poslovima i postupcima. U potpunosti može da zameni ručno overen i potpisan dokument (potpisom i pečatom). Elektronski potpis se najčešće primenjuje u sledećim oblastima:

  • elektronsko poslovanje,
  • elektronska trgovina,
  • elektronsko bankarstvo,
  • elektronska uprava,
  • elektronsko zdravstvo,
  • platni sistemi.

E-potpisom mogu se potpisati fakture, poreske prijave, podnositi godišnji i periodični izveštaji, izvući poreske kartice, može se pristupiti portalu eUprava za korišćenje usluga državne uprave i još mnogo toga. Mnoge firme, da bi olakšale sebi poslovanje, ovlašćuju svog knjigovođu da u njihovo ime potpisuju i podnose izveštaje ili poreske prijave. Bitna napomena – završni račun obavezno mora biti potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Kvalifikovan elektronski potpis se može nabaviti isključivo kod jednog od zvaničnih sertifikacionih tela. To je pravno lice koje svim ovlašćenim ili fizičkim licima izdaje elektronski potpis, u skladu sa zakonom. U Srbiji postoje pet registrovana sertifikaciona tela za izdavanje kvalifikovanih e-potpisa:

Pošta,

Privredna komora Srbije,

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije,

Halcom,

E-Smart Systems.

Ukoliko se zahtev podnosi kod MUP-a, izdavanje je besplatno. Kod ostalih sertifikacionih tela izdavanje se naplaćuje. Kvalifikovani elektronski potpis se može nalaziti na čipovanoj ličnoj karti, izdatoj od strane MUP-a Srbije, a može se nalaziti i na drugoj čipovanoj kartici, USB memoriji, disku.

Picture of Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn