Odricanje poverioca od potraživanja prema dužniku

Zakon o obligacionim odnosima u članovima od 344. do 347. reguliše otpuštanje duga odnosno mogućnost da se poverilac odrekne svojih potraživanja prema dužniku
Odricanje poverioca od potraživanja

Kako bi potraživanje poverioca prema dužniku bilo poništeno, prema zakonu o obligacionim odnosima, potrebno je da budu ispunjena dva uslova:

  • Izjava poverioca dužniku da neće tražiti ispunjenje obaveze
  • Dužnikova saglasnost da mu se dug poništi

Dakle, potrebna je izjava od strane poverioca i saglasnost dužnika. Jednostrana izjava volje poverioca ne proizvodi pravno dejstvo tj. nije dovoljna da ugasi potraživanje koje on ima prema svom dužniku.

Dužnik možda ne želi da mu se dug poništi jer je ispunjenje obaveze prema poveriocu uslov za ispunjenje neke obaveze poverioca. Ili možda dužnik jednostavno ne želi da mu bilo ko oprašta dugovanja.

Ako se dužnik ne usaglasi sa otpuštanjem duga, poverilac može da ne preduzima nikakvu radnju u cilju prinudne naplate potraživanja i to će imati isti efekat kao da mu je oprostio dug. Ipak, nepreduzimanje nikakve radnje od strane poverioca ne podrazumeva da je dug ugašen, već se jednostavno ne zahteva njegova naplata.

Osim odnosa između poverioca i dužnika, treba voditi računa i o odnosu prema trećim licima. Naime, ukoliko otpuštanje duga ide na štetu trećih lica, njegovo pravno dejstvo, čak i uz saglasnost dužnika, može da bude poništeno.

Članovi 280. do 285. Zakona o obligacionim odnosima predviđaju mogućnost pobijanja pravnih poslova koji idu na štetu trećih lica.

Prema članu 280. Zakona svaki poverilac čije je potraživanje dospelo za isplatu može pobijati pravnu radnju svog dužnika koja je preduzeta na štetu poverilaca. Smatra se da je pravna radnja preduzeta na štetu poverilaca ako usled njenog izvršenja dužnik nema dovoljno sredstava za ispunjenje poveriočevog potraživanja. S obzirom da odricanjem od potraživanja poverilac umanjuje svoju imovinu, ova radnja može da onemogući trećim licima da namire svoja potraživanja. U tom slučaju treća lica imaju pravo na tužbu kojom mogu da pobiju sporazum o otpuštanju duga i da zahtevaju da njima bude ispunjeno ono na šta je glasilo potraživanje koje je otpušteno.

Prema navedenom možemo zaključiti da poverilac može izjavom da ugasi potraživanje koje ima prema dužniku ukoliko se dužnik saglasi sa time i ukoliko ova radnja ne ide na štetu trećih lica.

Izvor: aktivasistem.com

Picture of Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn