Usvojene poreske olakšice za 2020.

Produženo je važenja „starih“ olakšica do 31.12.2020. godine za novozaposlene. Poslodavac ima pravo na povraćaj plaćenog poreza
Poreske olakšice

            Produženo je važenja „starih“ olakšica do 31.12.2020. godine za novo zaposlene iz člana 21v. Zakona o porezu na dohodak građana. Poslodavac ima pravo na povraćaj plaćenog poreza iz stava 1. ovog člana, i to:

  1. 65% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje jednim, a najviše sa devet novozaposlenih lica;
  2. 70% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje 10, a najviše sa 99 novozaposlenih lica;
  3. 75% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje 100 novozaposlenih lica.

            U roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva za povraćaj nadležnom poreskom organu, poreski organ je dužan da donese rešenje.

            Poslodavac – pravno lice, kao i preduzetnik, preduzetnik paušalac ili preduzetnik poljoprivrednik, koji zasnuje radni odnos sa najmanje dva nova lica, ima pravo na povraćaj 75% plaćenog poreza na zaradu za novo zaposleno lice, isplaćenu zaključno sa 31. decembrom 2020. godine u skladu sa članom 21d. Zakona o porezu na dohodak građana.

            Poslodavac – novoosnovano privredno društvo, novoosnovani preduzetnik i novoosnovani preduzetnik poljoprivrednik, koji je upisan u registar nadležnog organa, odnosno organizacije, može da ostvari pravo na oslobođenje od plaćanja poreza po osnovu zarade osnivača koji su zaposleni u tom privrednom društvu, odnosno po osnovu lične zarade preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika u skladu sa članom 21đ. Zakona o porezu na dohodak građana.

            Poslodavac – novoosnovano privredno društvo koje obavlja inovacionu delatnost u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, može da ostvari pravo na poresko oslobođenje za zarade osnivača isplaćene u periodu od 36 meseci od dana kada je osnovano privredno društvo, u skladu sa članom 21e. Zakona o porezu na dohodak građana.

            Usvojeno je oslobađanje od obaveze plaćanja obaveznih socijalnih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret zaposlenog i poslodavca za poslodavca koji vrši isplatu zarade kvalifikovanim novo zaposlenim u iznosu od 85% do 100% zaključno sa 31. decembrom 2022. Godine u skladu sa članom 21ž. Zakona o porezu na dohodak građana.  

I to:

  1. 70% poreza – za zarade isplaćene u periodu od 1. januara 2020. godine do 31. decembra 2020. godine;
  2. 65% poreza – za zarade isplaćene u periodu od 1. januara 2021. godine do 31. decembra 2021. godine;
  3. 60% poreza – za zarade isplaćene u periodu od 1. januara 2022. godine do 31. decembra 2022. godine.

            Usvojeno je smanjenje stope doprinosa za PIO na teret poslodavca, tako da stopa doprinosa za PIO koju poslodavac plaća na svoj teret (na zaradu) treba da bude 11,5% umesto 12% prema važećem rešenju. Tako da, zbirna stopa doprinosa  za PIO treba da bude 25,5%.

Picture of Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn