Nova pravila za korišćenje e-faktura od 1. jula

Novi Pravilnik o elektronskom fakturisanju, kojim se dodatno razrađuju rešenja poput načina i postupka registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura (SEF), stupa na snagu 1. jula. Od tog datuma izdavanje e-faktura postaje obavezno
2311-e-faktura-nova-pravila

Predsednica Udruženja Računovodstvena komora Srbije Snežana Mitrović navodi da je ponuđena mogućnost da korisnik sistema elektronskih faktura može da pristupi i koristi sistem neposredno, odnosno preko informacionog posrednika.

Za izdavanje e-fakture primenjuje se srpski standard elektronskog fakturisanja koji je usklađen sa Direktivom Evropske unije br. 2014/55/EU od 2014. godine o elektronskom fakturisanju u javnim nabavkama.

iz Računovodstvene komore Srbije više puta naglasili da se evropski standard elektronskog fakturisanja odnosi samo na javni sektor, ali ne i na privatni, što je slučaj u srpskom standardu”.

“Registrovanje za pristup sistemu elektronskih faktura vrši se preko odgovarajućeg veb interfejsa, koji je sastavni deo sistema elektronskih faktura i koriste ga samo oni koji poseduju poreski identifikacioni broj – PIB. Registrovanje vrši zakonski zastupnik subjekta registracije, kao i poreski punomoćnik stranog lica subjekta registracije određen u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost”, objašnjava naša sagovornica.

Novine koje donosi Pravilnik

Novodoneti Pravilnik o elektronskom fakturisanju primenjivaće se od 1. jula 2023. godine i u ovom podzakonskom aktu definisani su:

Donetim pravilnikom pojašnjen je unos podatka o tipu subjekta registracije koji se vrši odabirom jednog od ponuđenih tipova kao što su – privredno društvo, preduzetnik, udruženje, stečajna masa i fondacija, odnosno zadužbina. Takođe, pri odabiru su u ponudi i sportsko udruženje, komora, korisnik javnih sredstava.

Ako se korisnik sistema elektronskih faktura opredeli za neposredno pristupanje i korišćenje sistema elektronskih faktura može da kreira podatke za autentifikaciju pristupa i korišćenja putem aplikativnog interfejsa. Ukoliko izabere pristupanje preko informacionog posrednika, korisnik SEF-a mora da izabere informacionog posrednika iz padajuće liste, sa kojim je prethodno zaključio ugovor u skladu sa zakonom.

Takođe, korisnik mora da izabere da li će izdate i primljene elektronske fakture čuvati u sistemu informacionog posrednika ili u sistemu elektronskih faktura, ako je korisnik sistema subjekt privatnog sektora.

Važno je naglasiti da korisnik SEF-a ne može istovremeno da ima više od jednog informacionog posrednika.

Šta podrazumeva avans i e-faktura?

E-fakturom se smatra faktura koja se izdaje po osnovu izvršenog prometa dobara, odnosno usluga, pre prijema avansa i izvršenog prometa, odnosno posle prijema avansa, a pre izvršenog prometa. Takođe, to je i zahtev za isplatu ka subjektu javnog sektora, i kao drugi zahtev za isplatu, nezavisno od toga da li po osnovu zahteva postoji obaveza izdavanja elektronske fakture u skladu sa zakonom ili ne.

Avansnom fakturom smatra se faktura koja se izdaje po osnovu primljenog avansa za budući promet dobara, odnosno usluga, dok se prema propisima avansom ne smatraju novčana sredstva primljena na dan izvršenog prometa, odnosno posle izvršenog prometa.

Iz Računovodstvene komore Srbije upućivali inicijativu ministru finansija i predlagali da se definiše da ne postoji obaveza izdavanja avansnog računa ako se promet vrši u istom poreskom periodu kada je avans uplaćen, jer to nije neophodno ni sa stanovišta računovodstvenih i poreskih pravila, već samo dodatno uvećava obim posla. Nažalost, ministar nije prihvatio taj predlog, već je pravilnikom propisano da se avansom ne smatra uplata „samo na dan izvršenog prometa, odnosno posle izvršenog prometa“”..

Pravilnikom je definisano da u slučaju privremenog prekida u radu sistema elektronskih faktura centralni informacioni posrednik obaveštava korisnike sistema o privremenom prekidu u radu putem portala sistema elektronskih faktura. Takođe, posrednik obaveštava korisnike o ponovnom uspostavljanju rada putem portala SEF-a.

Ako nastupi privremeni prekid u radu sistema, elektronska faktura se smatra dostavljenom u trenutku ponovnog uspostavljanja rada sistema elektronskih faktura. Centralni informacioni posrednik upravlja sistemom i odgovoran je za njegovo funkcionisanje. I dalje centralni informacioni posrednik i njegova baza podataka u SEF-u nije povezana sa bazom podataka posebnog informacionog sistema kod Poreske uprave, odnosno sa Sistemom ulaznih računa SUR. U tom smislu i dalje postoji velika pravna nesigurnost i povećan obim posla kada se promet na malo vrši korisnicima u javnom sektoru, gde se naknadno vrši storniranje fiskalnog računa i izdavanje e-fakture na zahtev korisnika javnih sredstava. Na sve nelogičnosti smo ukazali još tokom donošenja Zakona o elektronskom fakturisanju, tako da i pored donetog Pravilnika o elektronskom fakturisanju i dalje ostaje pravna nesigurnost u radu

Izvor: https://biznis.rs/

Picture of Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn