Nadoknada štete za račun firme koji nema PIB pada na radnika

Ako je fiskalni račun izdat bez PIB-a, bilo da je radnik zaboravio da naglasi da mu treba „gotovinski račun“, bilo da je trgovac zaboravio da unese PIB ili je permutovao cifre samog PIB-a, refundacija takvog fiskalnog računa je moguća ukoliko se neispravni račun odmah ispravi i izda drugi.
nadoknada štete na teret radnika

Poreski identifikacioni broj (PIB) je osnov postojanja svakog privrednog subjekta i obavezan je deo fiskalnog računa.

Međutim, dešava se da se za dobra ili usluge kupljene za firmu, greškom, dobije fiskalni račun bez PIB-a, što dalje prouzrokuje problem za računovođe, ali i samog radnika koji je kupovao u ime preduzeća.

Ukoliko kupac odmah ne reaguje na primljeni račun bez PIB-a, i previd se konstatuje tek kada dođe do računovodstva, ispravka nije moguća. Prema najnovijim pravilima ako je zaposleni taj koji je doneo račun bez PIB-a moraće da štetu nadoknadi sam.

“Problem naročito nastaje kada se roba ili usluga plate poslovnom karticom, pa nastaje poslovna promena na izvodu. Do sada smo to rešavali tako što smo donosioca računa vraćali u maloprodaju u kojoj je kupljeno to što je kupljeno, prodavac je poništavao prethodni fiskalni račun i izdavao novi. I tada smo u knjigovodstvu imali validan fiskalni račun na osnovu kojeg smo mogli da odbijemo PDV”.

Međutim, nije stvar samo u odbitku PDV, već da firme koje nisu u sistemu PDV-a takođe moraju da imaju fiskalni račun sa PIB-om da bi fiskalni račun bio adekvatan dokument za knjiženje.

“U takvim situacijama smo tražili da se fiskalni račun poništi i izda novi račun. Međutim, počev od 3. jula ovakvo postupanje više nije moguće. Naime, novim izmenama, poništavanje fiskalnog računa u ovim situacijama izuzetno je limitirano.

Novim propisima je predviđeno da prilikom prodaje na malo, izdat fiskalni račun u kojem je trebalo navesti i ID kupca, obveznik fiskalizacije može neposredno nakon izvršenog prometa da poništi i da izda novi račun.

Ako se takav račun ne poništi neposredno nakon izvršenog prometa, po osnovu njegovog naknadnog poništavanja nije dozvoljeno generisanje novog računa u kome će biti naveden ID kupca, odnosno ukoliko se izda takav račun, isti se smatra neispravnim.

To znači da ako je fiskalni račun izdat bez PIB-a, bilo da je radnik zaboravio da naglasi da mu treba „gotovinski račun“, bilo da je trgovac zaboravio da unese PIB ili je permutovao cifre samog PIB-a, refundacija takvog fiskalnog računa je moguća ukoliko se neispravni račun odmah ispravi i izda drugi, ispravan račun.

 “Ako se neispravan račun primeti tek kada stigne do računovodstva, onda ispravke nema. Što znači da, ako je fiskalni račun plaćen poslovnom karticom, da bismo zatvorili iznos na dugovnoj strani, takav račun moramo proknjižiti na konto nedokumentovanih troškova. Ukoliko je u pitanju fiskalni račun koji je plaćen gotovinom, tada ne možemo knjižiti nedokumentovani trošak, jer nemamo verodostojan dokument za knjiženje i taj ko je doneo neispravan račun mora štetu da plati iz svog džepa, odnosno neće mu biti isplaćen novac koji je potrošen, a za koji ne postoji adekvatan dokument za knjigovodstvo. Stoga vodite računa o tome da PIB nije dodatni ukras na fiskalnom računu, već da ima posebnu svrhu i ulogu”

Izvor: Bizni.rs

Picture of Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn