Poreske obaveze i angažovanje konsultanata iz inostranstva

Angažovanjem stranog lice za pružanje usluga savetnika, inženjera, advokata, revizora, prevodioca morate voditi računa o poreskom tretmanu ovog posla
laptop-3196481_1280

U zavisnosti od toga da li vam uslugu pruža pravno ili fizičko lice, mogu se javiti različite poreske obaveze.

Oporezivanje će zavisiti od zemlje rezidentnosti vašeg partnera – isporučioca usluge, vrste usluge(da li se može smatrati da je usluga pružena ili se koristi na teritoriji Republike Srbije) i činjenice da li je strani partner pravno ili fizičko lice.

Ukoliko je strani partner registrovan kao pravno lice, moguće je da ćete prilikom plaćanja usluge morati da obračunate i platite porez po odbitku po stopi od 20%. Ukoliko sa zemljom u kojoj je vaš partner registrovan Republika Srbija ima potpisan međunarodni ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, uz posedovanje uredne dokumentacije (potvrda o rezidentnosti), možete se osloboditiobaveze plaćanja ovog poreza.

U slučaju da je vaš partner fizičko lice ili preduzetnik, promet između vas nije predmet poreza po odbitku o kojem smo govorili, ali može biti predmet poreza na dohodak građana, kao i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. U svakom konkretnom slučaju, treba proveriti da li je firma koja plaća inostranu uslugu dužna da obračuna i plati porez i doprinose strancu ili ne.

Izmena Zakona o porezu na dodatu vrednost, mesto prometa usluga koje pruža strano lice domaćem licu a koje su o svojoj prirodi usluge savetnika, inženjera, advokata, revizora i sličnih usluga, kao i prevodilaca za usluge prevođenja, uključujući i prevođenje u pisanom obliku je Republika Srbija. To znači da je za promet nastao između stranog lica koje pruža uslugu i domaćeg lica koje ovu uslugu plaća obveznik PDV-a domaće lice. Ono je dužno da izvrši interni obračun PDV-a, a u određenih slučajevima, ostvaruje i pravo na odbitak u istom iznosu.

Ovu obavezu imaju i firme koje nisu obveznici PDV-a.

Picture of Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn