PDV u građevinarstvu

Ispostavljanje računa za građevinske radove bez PDV-a
savings-2789112_1280

Članom 10. stav 2. tačka 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost predviđeno da glavni izvođač radovaradove na izgradnji novog objekta koje fakturiše investitoru, koji poseduje građevinsku dozvolu, fakturiše bez PDV, a da PDV obračunava investitor u internom obračunu.

Interni obračun podrazumeva obračun poreske obaveze i prethodnog poreza u istom iznosu. S obzirom da je u najvećem broju slučajeva investitor imao pravo na odbitak prethodnog poreza, faktički po ovom poslu niko od učesnika nije plaćao PDV.

Novim izmenama i dopunama Zakona o PDV-u koje su stupile na snagu 15.10.2015. godine pravo na ovu poresku olakšicu prošireno je i na sve druge učesnika u građevinskom sektoru.

Naime, članom 10. stav 2. tačka 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost izmenjen je tako da svi obveznici PDV koji isporučuju dobra i usuge iz oblasti građevinarstva drugom obvezniku PDV ispostavljaju račun odnosno situaciju bez PDV.

Porez obračunava primalac dobara i usluga u internom obračunu kao poreski dužnik.

Član je proširen i prema vrsti radova na rekonstrukciju, adaptaciju, dogradnju i druge radove, i nije više ograničen na izgradnju novih objekata.

Na primer, preduzetnik koji je u sistemu PDV vrši zamenu stolarije na objektu koji se renovira, a naručilac radova je vlasnik objekta, koji je takođe u sistemu PDV-a. Naručilac će radove platiti nakon završetka posla. Preduzetnik je obavio ugovoreni posao i ispostavlja naručiocu račun bez PDV u kome se poziva na član 10. stav 2. tacka 3. Zakona o PDV-u. Naručilac po primljenom računu radi interni obračun poreza, gde na vrednost radova bez PDV-a obračunava PDV obavezu i prethodni PDV po stopi od 20%. Ukoliko ostvaruje pravo na odbitak, naručilac neće platiti porez, jer je obaveza jednaka odbitnoj stavci, pa je iznos poreza za plaćanje nula.

Najvažniji uslovi za primenu člana 10. stav 2. tačka 3 su:

 • da su i isporučilac i naručilac dobara i usuga u sistemu PDV-a,
 • da se promet obavlja posle 15.10.2015. godine, a da naknada ili deo naknade nije primljen pre 15.10.2015. godine, i
 • da su predmet isporuke dobra i usluge pobrojane u Pravilniku o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva.

Kada su ispunjena sva tri uslova, izvođač radove fakturišedobra i usluge bez PDV-a, a primalac radova pravi interni obračun poreza.

Ukoliko isporučilac i primalac nisu u sistemu PDV, član 10. stav 2. tačka 3. se ne primenjuje.

Takođe, nisu svi radovi iz sektora građevinarstva iz Klasifikacije delatnosti predmet primene člana 10. stav 2. tačka 3. Delatnosti na koje se ovaj član primenjuje pobrojane su u Pravilniku.

Obveznik PDV fakturisaće bez PDV sledeće radove:

 1. 41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada;
 2. 42.11 Izgradnja puteva i autoputeva;
 3. 42.12 Izgradnja železničkih pruga i podzemnih železnica;
 4. 42.13 Izgradnja mostova i tunela;
 5. 42.21 Izgradnja cevovoda;
 6. 42.22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova;
 7. 42.91 Izgradnja hidrotehničkih objekata;
 8. 42.99 Izgradnja ostalih nepomenutih građevina;
 9. 43.11 Rušenje objekata;
 10. 43.12 Priprema gradilišta;
 11. 43.21 Postavljanje električnih instalacija;
 12. 43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema;
 13. 43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu;
 14. 43.31 Malterisanje;
 15. 43.32 Ugradnja stolarije;
 16. 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga;
 17. 43.34 Bojenje i zastakljivanje;
 18. 43.91 Krovni radovi;
 19. 43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi.

Obveznici treba da provere koje sve vrste radova spadaju pod pojedine šifre, da bi smanjili broj grešaka, naročito u početnim nedeljama i mesecima primene ovih novih odredbi.

Na primer, pod šifrom 43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi u Klasifikaciji delatnosti navedeno je i iznajmljivanje građevinskih mašina sa rukovaocem.

To znači da firma obveznik PDV koja fakturiše drugoj firmi obavezniku PDV zakup mašina sa rukovaocem, a datum prometa je nakon 15.10.2015. godine, i naknada ili deo naknade za promet nije naplaćen pre 15.10.2015. godine (nije bilo avansnog plaćanja pre 15. oktobra), u tom slučaju će firma zakupodavac izdati račun bez PDV, a zakupac će po osnovu ovog računa vršiti interni obračun poreza.

Pomenuli smo da je jedan od uslova za primenu člana 10.2.3.  da naknada ili deo naknade za promet nije primljen pre 15.10.2015. godine (da nije primljen avans).

Naime, prema samostalnom članu Zakona br. 34s6 predviđeno je da se na promet koji se vrši nakon 15. oktobra a za koji je primljen avans zaključno sa 14.10.2015. godine primenjuje odredba člana 10.2.3. koja je važila do 14.10.2015. godine.

A to se da podsetimo, odnosilo samo na glavnog izvođača koji fakturiše investitoru, uz ispunjenje niza uslova. Dakle, većina izvođača i podizvođača po staroj odredbi nije imala pravo da fakturiše bez PDV, pa tako, ukoliko su primili avans po nekom ugovorenom poslu do 15.10. a radove isporučuju i fakturišu nakon 15.10. treba da izdaju račun „po starom“, što u većini slučajeva znači sa PDV-om.

Treba napomenuti da se u građevinarstvu izgradnja objekta koja se fakturiše fazno, kroz privremene i konačnu situaciju, posmatra kao delimična isporuka objekta. Svaka situacija predstavlja jedan promet. Dinamika izdavanja situacija reguliše se ugovorom.

Zbog člana 34 s6 treba predvideti ugovorom i na koji način će se vršiti raspodela eventualno primljenog odnosno datog avansa. Upravo zbog toga što treba odrediti na koje se situacije odnosno na koji promet se avans odnosi. Na one situacije koje će biti u celosti ili delimično pokrivene avansom, primenjuje se član 34 s6, odnosno fakturisanje se vrši po članu 10. stav 2. tačka 3. pre izmena 15.10.2015. (za većinu poreskih obveznika – sa PDV-om). Situacije koje nisu naplaćene ni malo iz avansa ispostavljaju se u skladu sa članom  10. stav 2. tačka 3. koji važi nakon najnovijih izmena (za većinu poreskih obveznika – bez PDV).

Na primer, ukoliko je zamena stolarije ugovorena u fazama, tako da se izdaju dve privremene i jedna konačna situacija, da je avans u vrednosti 30% posla naplaćen 1.8.2015. godine, a prva situacija izdata 25.10.2015. i da je ugovorom regulisano da će ceo avans biti pokriven prvom situacijom, prva situacija izdaje se sa obračunatim porezom na dodatu vrednost od 20%, a druga i treća situacija biće izdate bez PDV-a. Pretpostavili smo da su isunjeni svi uslovi.

Picture of Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn