Značajne novine u sastavljanju i dostavljanju zavrsnog racuna za 2021. Godinu

Novine u sastavljanju, dostavljanju i javnom objavljivanju finansijskih izveštaja za 2021. godinu
Završni račun za 2021

Novine u sastavljanju, dostavljanju i javnom objavljivanju finansijskih izveštaja za 2021. godinu, odnosno propisane dokumentacije, posledica su početka primene odredaba novog Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, br. 73/2019 i 44/2021-dr. Zakon; novi Zakon), koje uređuju dostavljanje tih izveštaja i s tim u vezi početka primene novog Pravilnika o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja („Službeni glasnik RS“, broj 142/2020). U tom smislu, najznačajnije novine su:

Prestanak obaveze dostavljanja Izveštaja za statističke potrebe. Obveznici finansijskog izveštavanja više nemaju obavezu dostavljanja Agenciji za privredne registre (Agenciji) Izveštaja za statističke potrebe (Bilans stanja, Bilans uspeha i Statistički izveštaj), koji su saglasno prethodnom Zakonu o računovodstvu (stari Zakon) morali da dostave do kraja februara naredne godine u odnosu na izveštajnu godinu. Osim toga, obveznici sa poslovnom godinom različitom od kalendarske su morali da taj izveštaj sastavljaju za period koji odgovara kalendarskoj godini. Saglasno novom Zakonu, pravna lica i preduzetnici Statistički izveštaj sada dostavljaju uz redovni godišnji finansijski izveštaj i to za isti period kao i taj izveštaj.

Izmenjeni rokovi za dostavljanje izveštaja. Za razliku od starog Zakona koji je predviđao obavezu dostavljanja redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja (RGFI) do 30. juna, odnosno konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja (KGFI) do 30. jula naredne godine, novim Zakonom je rok skraćen u smislu da se isti moraju dostaviti do 31. marta (RGFI), odnosno do aprila (KGFI). Pri navedenom podaci iz finansijskog izveštaja koriste se i za statističke potrebe.

S druge strane, obveznici su dužni da u rokovima propisanim za dostavljanje RGFI, tj. zajedno sa tim izveštajem dostave i Statistički izveštaj koji se koristi za potrebe statističke obrade.

Statistički izveštaj se javno objavljuje. Za podatke iz Statističkog izveštaja, koji je saglasno starom Zakonu dostavljan kao deo Izveštaja za statističke potrebe, više ne postoji zabrana javnog objavljivanja, već se isti, zajedno sa RGFI uz koji se sada dostavlja, objavljuje na internet stranici Agencije.

Obim RGFI opredeljen je, pre svega, veličinom obveznika, za razliku od prethodnog zakonskog rešenja kojim je sadržina izveštaja bila određena prevashodno primenjenom računovodstvenom regulativom. U tom smislu, mala pravna lica koja primenjuju MSFI ili MSFI za MSP, RGFI dostavljaju u obimu Bilans stanja, Bilans uspeha i Napomene uz finansijske izveštaje.

Jedino kod drugih pravnih lica kao vrste obveznika, računovodstvena regulativa utiče na obim RGFI, u smislu da ukoliko drugo pravno lice koje je razvrstano kao veliko ili srednje pravno lice, a primenjuje nacionalnu računovodstvenu regulativu (Pravilik Ministarstva finansija) ili je razvrstano kao mikro pravno lice, a primenjuje MSFI ili MSFI za MSP dostavlja Bilans stanja, Bilans uspeha i Napomene uz finansijske izveštaje.

Obaveza dostavljanja Napomena uz finansijske izveštaje za mikro privredna društva. Mikro privredna društva, zadruge, ustanove i ogranci stranih pravnih lica od ove godine RGFI sastavljaju tako da uz Bilans stanja i Bilans uspeha moraju sastavljati i dostavljati i Napomene uz finansijske izveštaje.

Obaveza dostavljanja propisane dokumentacije je ograničena samo na obveznike revizije, pri čemu sada osim pravnih lica, odluku o usvajanju RGFI moraju dostaviti i preduzetnici koji imaju obavezu revizije finansijskih izveštaja.

Dalje, novim Zakonom je propisano da se dostavljanje propisane dokumentacije (a posledično i javno objavljivanje), vrši odvojeno od godišnjeg finansijskog izveštaja i to do 30.6. u slučaju dokumentacije uz RGFI, odnosno do 30.7, u slučaju dokumentacije uz KGFI. Međutim, uvažavajući mogućnost da obveznici revizije mogu propisanu dokumentaciju pripremiti i pre zakonskog roka propisanog za njeno dostavljanje, Agencija je u svom Posebnom informacionom sistemu za prijem, obradu i javno objavljivanje finansijskih izveštaja, odnosno dokumentacije obezbedila mogućnost istovremenog dostavljanja godišnjeg finansijskog izveštaja i dokumentacije putem objedinjenog zahteva.

Promenjen je sastav obavezne dokumentacije. Od obveznika dostavljanja dokumentacije se više ne zahteva dostavljanje Odluke o raspodeli dobitka odnosno pokriću gubitka po godišnjem finansijskom izveštaju. Osim toga, obveznik koji želi da redovni i konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju objedini u jedan izveštaj, uz RGFI obavezno mora dostaviti Odluku nadležnog organa o tome, pri čemu tom prilikom može da dostavi i taj objedinjeni izveštaj.

Povećan je broj obveznika dostavljanja godišnjeg izveštaja o poslovanju. Naime, osim velikih pravnih lica i javnih društava, nezavisno od veličine, obavezu sastavljanja godišnjeg izveštaja o poslovanju imaju i srednja pravna lica, kao i mala i mikro pravna lica koja su obveznici revizije, a najmanje dve godine nisu razvrstana u te veličine. S druge strane, obavezu dostavljanja konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju nemaju samo matična pravna lica razvrstana kao velika pravna lica, već taj izveštaj moraju da dostave sva matična pravna lica, nezavisno od veličine, prilikom dostavljanja KGFI.

Osim toga, Zakonom se proširuje i sadržina godišnjeg izveštaja o poslovanju, odnosno konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju u smislu uvođenja novih izveštaja koje sastavljaju pojedine vrste obveznika. U tom smislu, sastavni deo godišnjeg izveštaja o poslovanju mogu biti izveštaj o korporativnom upravljanju, nefinansijski izveštaj i izveštaj o plaćanjima autoritetima vlasti.

Nove vrste zahteva. Uvedene su potpuno nove vrste zahteva kao što su: Korigovani redovni, odnosno konsolidovani godišnji finansijski izveštaj koje dostavljaju obveznici revizije koji su vršili korekcije u odnosu na godišnji finansijski izveštaj koji je javno objavljen kao potpun i računski tačan, a koji dostavljaju zajedno sa obaveznom dokumentacijom koja se odnosi na taj izveštaj; Dobrovoljna revizija koju dostavljaju pravna lica i preduzetnici koji nemaju obavezu revizije, a žele da se javno objavi izveštaj o reviziji RGFI; Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj veće grupe pravnih lica koji podnosi posedovano matično pravno lice u skladu sa članom 32. stav 4. tačka 5) Zakona; Posebni zahtevi obveznika koji se dostavlja radi promene računovodstvene regulative, izmene podataka u finansijskom izveštaju, odnosno dokumentaciji koja nije objavljena, odustanka od podnetog zahteva, izmene korisničkog naloga, i dr.

Skraćen je krajnji rok za objavu finansijskih izveštaja, odnosno dokumentacije: Obaveza Agencija da izveštaje, odnosno dokumentaciju u kojima obveznici nisu otklonili nedostatke, javno objavi na svojoj internet stranici kao nepotpune i računski netačne, odnosno neispravnu je zadržana, s tim što je potrebno da to sada čini najkasnije do 30. septembra naredne godine u odnosu na izveštajnu godinu, umesto do 30. oktobra kako je bilo propisano starim Zakonom.

Novi Poseban informacioni sistem Agencije za sastavljanje i dostavljanje finansijskih izveštaja koji za razliku od prethodnog sistema, podržava mogućnost lakšeg identifikovanja i otklanjanja grešaka prikazivanjem greške koja se odnosi na konkretan obrazac u zaglavlju tog obrasca; unošenje negativnih vrednosti, kao i prikazivanje cifara sa separatorima za hiljade; brisanje unetih pogrešnih podataka u obrazac jednim klikom; mogućnost da se, bez izlaženja iz samog zahteva, dođe do linka koji se šalje zakonskom zastupniku kako bi mogao da pristupi Pregledu zahteva i da potpiše finansijski izveštaj, odnosno zahtev; postojanje novog statusa zahteva „Spreman za podnošenje“, kojim se označava da je zahtev prošao sve potrebne validacije i čeka da bude potpisan, čime se vreme potpisivanja značajno skraćuje; slanje notifikacije o prijemu zahteva na mejl adresu zakonskog zastupnika obveznika, kao i lica koje je kreiralo korisnički nalog i dr.

Izvor: APR

Picture of Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn