ELEKTRONSKE FAKTURE – ROKOVI

Elektronske fakture - rokovi.
E FAKTURA

Zakon o elektronskom fakturisanju uredjuje izdavanja, slanje, prijem i čuvanje elektronskih faktura. Svaki subjekt mora biti registrovan u SEF-u ( Sistem Elektronskih Faktura ).

Subjekt može biti:

Javno preduzeće ili budžetski korisnik

Privatni sektor koji je obveznik PDV-a

Dobrovoljni korisnik – obvetnici poreza na prihod od samostalne delatnosti

Dobrovoljni korisnici ukoliko krenu da koriste SEF imaju obavezu da nastave sa njegovim korišćenjem u 2022-oj i 2023-ćoj godini.

PROPISANI ROKOVI

Obaveza subjekta privatnog sektora

Početak primene Izdavanje elektronske fakture subjektu javnog sektora (budžetskim i javnim preduzećima) 1. januar 2022.

Prijem i čuvanje elektronskih faktura (izdatih od strane subjekata javnog i privatnog sektora) 1. jul 2022.

Izdavanje elektronske fakture subjektu privatnog sektora 1. januar 2023.

Evidentiranje obračuna PDV osim transakcija u kojima je jedna od strana subjekt javnog sektora 1. januar 2023.

Obaveza subjekta javnog sektora

Početak primene Izdavanje elektronske fakture subjektu javnog sektora 1. januar 2022.

Prijem i čuvanje elektronskih faktura (izdatih od strane subjekata javnog i privatnog sektora) 1. januar 2022.

Evidentiranje obračuna PDV osim transakcija u kojima je jedna od strana subjekt javnog sektora 1. januar 2022.

Izdavanje elektronske fakture subjektu privatnog sektora 1. jul 2022.

Od 1.1.2022 ukoliko korisnik kome šaljete fakturu nije registrovan u SEF-u slanje eFakture neće biti izvršeno.

Od 1.7.2021 ukoliko korisnik kome šaljete fakturu nije registrovan u SEF-u biće automatski registrovan od strane SEF-a i biće mu isporučena eFaktura u prijemnom sandučetu.

PRIHVATANJE – ODBIJANJE eFaktura

Primaoc poslate eFakture ukoliko je:

Korisnik javnih sredstava mora prihvatiti ili odbiti primljenu elektronsku fakturu.

Ukoliko to ne učini za 15 dana ista se tretira kao prihvaćena.

Privatni sektor mora prihvatiti ili odbiti primljenu elektronsku fakturu.

Ukoliko to ne učini za 15 dana dobiće obaveštenje da je eFaktura izdata.

Ukiliko i 5 dana posle obaveštenja ne bude prihvaćena ili odbijena ista se tretira kao odbijena.

Picture of Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn