Fiskalna kasa i vanredno stanje

Da li preduzetnici moraju da prijave prekid obavljanja delatnosti Agenciji za privredne registre (mirovanje)?
fiskalna kasa

U prethodnim danima, je veliki broj preduzetnika zatvorio svoje maloprodajne objekte, po naredbi Vlade Republike Srbije. Sa zatvranjem objekata postavlja se jedno pitanje:

  • da li preduzetnici moraju da prijave prekid obavljanja delatnosti Agenciji za privredne registre (mirovanje)?

U Zakonu o fiskalnim kasama ne postoji rešenje za novonastalu situaciju. Međutim, preduzetnici koji zatvaraju maloprodajne objekte zbog novonastale situacije i ukoliko ne žele da plaćaju poreze i doprinose moraju kod Agencija za privredne registre da privremeno da se odjave.

Preduzetnici bi trebalo da Obaveštenje o privremenom prestanku obavljanja delatnosti vidno istaknu na objektu i pošalju e-mailom Poreskoj upravi.

Preduzetnici koji nastavljaju rad od kuće treba obavestiti Poresku upravu e-mailom.

Preduzetnici koji su privremeno zatvorili objekte nisu dužni da štampaju dnevne izveštaje tokom perioda prekida rada.

Kratak podestnik, ko sve mora da ima fiskalnu kasu i koje su obaveze?

Fiskalnu kasu obavezni  su da poseduju i koriste oni subjekti koji vrše promet građanima, potrošačimaEvidentiranje prometa preko fiskalne kase  obavezno je nezavisno od načina plaćanja (gotovina, ček, kartica ili bezgotovinska plaćanja).

Ovo je precizirano članom 3. Zakona o fiskalnim kasama koji glasi:

Lice koje je upisano u odgovarajući registar i koje obavlja promet dobara na malo, odnosno pruža usluge fizičkim licima, dužno je da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase.

Subjekti  koji vrše prodaju drugim privrednim subjektima (preduzetnicima, privrednim društvima) i drugim pravnim licima nisu u obavezi da registruju podatke na kasi.

Obaveza  registrovanja prometa putem fiskalne kase i posedovanja iste ne odnosi se na:

  • javna preduzeća koja naknadu za prodata dobra i izvršene usluge ispostavljaju račune fizičkim licima o obračunu potrošnje preko mernih instrumenata(grejanje, gas, telefon, električna struja, voda…).
  • preduzetnici paušalci koji se bave proizvodnom delatnošću,
  • bankarske organizacije,
  • osiguravajuće organizacije,
  • PTT i
  • poljoprivrednog proizvođača koji na pijačnim tezgama i sličnim objektima prodaje proizvode

Vlada Republike Srbije donela je 2010. godine Uredbu o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Službeni glasnik RS“, br. 61/10, 101/10, 94/11, 83/12,59/13, 100/14).

U ovoj Uredbi definiše se spisak subjekata, prema delatnostima koje obavljaju, koji nisu u obavezi da evidentiraju promet preko fiskalne kase iako robu i usluge prodaju fizičkim licima.

Promet preko fiskalne kase povezan je sa serverom Poreske uprave gde se beleži ostvareni promet. Štampanje fiskalnih dokumenata vrši se na srpskom jeziku, gde odštampani podaci moraju da se poklapaju sa podacima na kontrolnoj traci. Obveznik je dužan da fiskalna dokumenta i kontrolnu traku čuva 3 godine.

Picture of Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn