Obaveze osnivača prema porezima i doprinosima

Ima nekoliko opcija kada je rec o obavezma osnivaca prema porezima i doprinosima.
Obaveze osnivača

Ovo je kompleksno pitanje i idemo redom jednu po jednu opciju:

1. Osnivači koji NE RADE u svom privrednom društvu i NISU REGISTROVANI ZA PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE privrednog društva i NISU U RADNOM ODNOSU  u svom privrednom društvu.                                                                                                                                                          

Osnivači koji ne rade u svom privrednom društvu, nisu registrovani za predstavljanje i zastupanje privrednog društva NEMAJU SVOJSTVO OSIGURANIKA, što znači da se ne prijavljuju na obavezno socijalno osiguranje kao osnivači i nema obaveze plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Prema mišljenju Ministarstva rada i socijalne politike, br: 414-00-00006/2008-04 od 15.5.2008. god, znači da osnivač privrednog društva koji u njemu ne radi, a pod radom se smatra predstavljanje i zastupanje privrednog društva od strane njegovih osnivača, odnosno članova na osnovu upisa u registar APR, kao i obavljanje poslovodstvenih ovlašćenja i poslova upravljanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje položaj privrednih društava, i ne ostvaruje naknadu (ugovorenu naknadu), kao i koji nema svojstvo osiguranika samostalnih delatnosti u smislu navedenih odredaba zakona, pri čemu se podrazumeva da u privrednom društvu postoji lice koje je u radnom odnosu ili se bavi poslovima zastupanja tog privrednog društva, odnosno ovlašćeno je za poslovođenje, u tom slučaju osnivač nije obveznik plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Saglasno tome, privredno društvo nema obavezu da za osnivača, odnosno člana privrednog društva obračunava i plaća doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

S tim u vezi i Ministarstvo finansija je dalo, pored ostalog, i mišljenje br: 414-00-87/2011-04 od 8.12.2011. god, koje jednim delom citiramo:
U slučaju kada osnivač privrednog društva koji u njemu ne radi (pod radom se smatra predstavljanje i zastupanje privrednog društva od strane njihovog osnivača, odnosno članova na osnovu upisa u registar nadležnog suda, kao i obavljanje poslovodstvenih ovlašćenja i poslova upravljanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje položaj privrednih društava, pri čemu se podrazumeva da u privrednom društvu postoji lice koje je u radnom odnosu ili se bavi poslovima zastupanja tog privrednog društva, odnosno ovlašćeno je za poslovođenje) u smislu odredbe člana 6. stav 1. tačka 15) Zakona te ne ostvaruje ni naknadu (ugovorenu naknadu) za svoj rad, i koji nema svojstvo osiguranika samostalnih delatnosti u smislu odredaba zakona koji uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje, smatramo da nije obveznik plaćanja doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje po tom osnovu.“

2. Osnivači koji NE RADE u svom privrednom društvu i NISU REGISTROVANI ZA PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE privrednog društva, ali su U RADNOM ODNOSU U SVOM privrednom društvu NA POSLOVIMA KOJI NISU predstavljanje i zastupanje

Osnivač, odnosno član privrednog društva koji je u radnom odnosu u svom privrednom društvu obavezno je osiguran po osnovu radnog odnosa kao zaposleni. Ovo lice može da radi na svim poslovima u tom privrednom društvu, kao i svaki drugi zaposleni, osim na poslovima predstavljanja i zastupanja privrednog društva jer za te poslove nije registrovan u APR (podrazumeva se da postoji drugo lice koje je registrovano za predstavljanje i zastupanje privrednog društva, odnosno koje je ovlašćeno za poslovođenje).

Osnivači, odnosno članovi privrednog društva koji su zasnovali radni odnos u svom privednom društvu imaju pravo na zaradu, naknadu troškova i druga primanja po osnovu radnog odnosa u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad, opštim aktom kod poslodavca i ugovorom o radu kao i drugi zaposleni. Ovo lice ostvaruje sva prava i obaveze po osnovu radnog odnosa kao i svaki drugi zaposleni.

3. Osnivači koji NE RADE i nisu u radnom odnosu u svom privrednom društvu ali su U RADNOM ODNOSU KOD DRUGOG poslodavca

U ovom slučaju za osnivače, odnosno članove privrednog društva koji su u radnom odnosu kod drugog poslodavca, u vezi sa plaćanjem poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na zaradu, odnosno doprinosa za osnivače, primenjuju se odredbe zakona i pravila navedena u prethodnom delu ovog teksta pod brojem 2.

4. Osnivači koji RADE u svom privrednom društvu i REGISTROVANI SU ZA PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE privrednog društva i NISU U RADNOM ODNOSU u svom privrednom društvu ili kod drugog poslodavca

Za fizička lica koji su osnivači, odnosno članovi privrednog društva i registrovani su za predstavljanje i zastupanje tog privrednog društva u kome nisu zasnovali radni odnos (a nisu ni u radnom odnosu kod nekog drugog poslodavca), osnovica doprinosa je najmanje najniža mesečna osnovica doprinosa iz člana 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14-dr. zak. i 112/15 – u daljem tekstu: Zakon o doprinosima).
Za ova lica kao osnivače, odnosno članove privrednog društva obračunavaju se i plaćaju SVA TRI doprinosa. Doprinose za osnivača, odnosno člana privrednog društva obračunava i plaća privredno društvo čiji je osnivač, odnosno član, saglasno odredbi člana 53. Zakona o doprinosima.
Porez na dohodak građana se NE obračunava jer fizičko lice ne ostvaruje ugovorenu naknadu za svoje radno angažovanje kao osnivač, odnosno član privrednog društva.

Rok za plaćanje doprinosa je najkasnije do 15. u mesecu za prethodni mesec (član 60. stav 3. Zakona o doprinosima).

Poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivača, odnosno člana privrednog društva podnosi se na Obrascu PP OD-O – Poreska prijava o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva, koji je propisan Pravilnikom o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva („Sl. glasnik RS“, br. 14/16 – u daljem tekstu: Pravilnik).
Za osnivača, odnosno člana privrednog društva koji nije zasnovao radni odnos sa svojim privrednim društvom niti je u radnom odnosu kod nekog drugog poslodavca, odnosno ukoliko to lice nije osigurano po drugom osnovu, kao Šifra vrste doprinosa u Obrazac PP ODO pod rednim brojem 3.6 unosi se: 1 05 120 00 0. Za deo šifre koji se odnosi na vrstu primaoca prihoda unosi se oznaka 05 (lice koje nije osigurano po drugom osnovu)..

5. Osnivači koji RADE u svom privrednom društvu i REGISTROVANI SU ZA PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE privrednog društva i NISU U RADNOM ODNOSU U SVOM privrednom društvu a ostvaruju naknadu prema UGOVORU O PRAVIMA I OBAVEZAMA DIREKTORA

U ovom slučaju za osnivače, odnosno članove privrednog društva obračunavaju se i plaćaju sva tri doprinosa (za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti), a osnovicu predstavlja najmanje najniža mesečna osnovica doprinosa iz člana 37. Zakona o doprinosima. 
Poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivača, odnosno člana privrednog društva podnosi se na Obrascu PP OD-O. Kako je reč o osnivaču privrednog društva koji nije zasnovao radni odnos i nije osiguran po drugom osnovu, kao Šifra vrste doprinosa u Obrazac PP OD-O pod red. br. 3.6 unosi se: 1 05 120 00 0.
Sa druge strane, po osnovu naknade koju to lice ostvaruje kao direktor prema ugovoru o pravima i obavezama direktora, obračunava se i plaća porez na dohodak građana na drugi prihod. Naime, kako saglasno odredbama člana 48. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14) ugovor o pravima i obavezama direktora nema karakter zarade (kako je bilo prema prethodno važećem zakonskom rešenju sa primenom do 29. jula 2014. god.), ugovorena naknada koju fizičko lice ostvaruje po osnovu svog rada ima poreski tretman drugih prihoda saglasno članu 85. Zakona o porezu na dohodak građana. Ukoliko su ugovorom o pravima i obavezama direktora ugovorena i druga prava, odnosno naknade po osnovu obavljanja tog posla, one imaju karakter ugovorene naknade i na njih se plaća porez na drugi prihod i pripadajući doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.
Porez na dohodak građana na druge prihode plaća se po stopi od 20%, a poresku osnovicu čini oporezivi prihod kao bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 20%, saglasno članu 85. stav 4. i članu 86. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana.
Sa stanovišta doprinosa, s obzirom da je lice već obavezno osigurano po drugom osnovu (kao osnivač – osiguranik samostalnih delatnosti), na ugovorenu naknadu plaća se samo doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, po stopi od 25,5%, na osnovicu koju čini
oporezivi prihod na koji se plaća porez na dohodak gađana.
Inače, porez i pripadajući doprinosi na ugovorenu naknadu obračunavaju se i plaćaju po odbitku. To znači da isplatilac prihoda za svakog obveznika i za svaki pojedinačno isplaćeni prihod obračunava, obustavlja i uplaćuje porez i doprinose na propisani jedinstveni uplatni račun, u momentu isplate prihoda, u skladu sa propisima koji važe na dan isplate prihoda, osim ako zakonom nije drukčije propisano (čl. 99. i 101. Zakona o porezu na dohodak građana i čl. 57. st. 1. Zakona o doprinosima).
Poslodavac kao isplatilac ugovorene naknade podnosi poresku prijavu na Obrascu PPP-PD – Pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima, koji je propisan Pravilnikom o poreskoj prijavi za porez po odbitku („Sl. glasnik RS“, br. 74/13, 118/13, 66/14, 71/14 i 14/16). Prema Katalogu vrste prihoda, koji je sastavni deo tog pravilnika, u Obrazac PPPPD pod red. br. 3.6 Šifra vrste prihoda, unosi se kao oznaka vrste prihoda – OVP 601 ili 603, a za deo šifre koji se odnosi na vrstu primaoca prihoda unosi se oznaka 03 (lice osigurano po osnovu samostalne delatnosti)..

Postoji i opcija gde se DIREKTOR PO UGOVORU pismeno odriče isplate NETO NAIKNADE, tada se ne zaračunava i plaća porez na naknadu.

Dakle u navedenom slučaju, za osnoviča, odnosno člana privednog društva plaćaju se sva tri doprinosa najmanje na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, i takođe, po osnovu ugovorene naknade plaća se porez na drugi prihod i doprinos za PIO po osnovu ugovorene naknade.

6. Osnivači koji su REGISTROVANI ZA PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE privrednog društva i U RADNOM ODNOSU su U SVOM privrednom društvu KAO DIREKTORI

Za osnivače, odnosno članove privrednog društva koji su zasnovali radni odnos u svom privrednom društvu kao direktori i po tom osnovu ostvaruju zaradu, obračunava se i plaća porez na zaradu i sva tri doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu zarade.
Osnivači, odnosno članovi privrednog društva koji su zasnovali radni odnos u svom privednom društvu imaju pravo na zaradu, naknadu troškova i druga primanja po osnovu radnog odnosa u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad, opštim aktom kod poslodavca i ugovorom o radu kao i drugi zaposleni. Ova lica ostvaruju sva prava i obaveze po osnovu radnog odnosa.

 7. Osnivači koji su REGISTROVANI ZA PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE privrednog društva i U RADNOM ODNOSU su KOD DRUGOG poslodavca

Za osnivače, odnosno članove privrednog društva koji su zasnovali radni odnos kod drugog poslodavca (gde nisu osnivači ni članovi) i po tom osnovu ostvaruju zaradu, obračunava se porez na zaradu i sva tri doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu zarade, na način kako je prethodno opisano.
Osnivači, odnosno članovi privrednog društva koji su zasnovali radni odnos kod drugog poslodavca, imaju pravo na zaradu, naknadu troškova i druga primanja po osnovu radnog odnosa u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad, opštim aktom kod poslodavca i ugovorom o radu kao i drugi zaposleni. Ova lica ostvaruju sva prava i obaveze po osnovu radnog odnosa (kod drugog poslodavca).).

Pored toga, imajući u vidu da je osnivač, odnosno član privrednog društva, radno angažovan u svom privrednom društvu, kao i da je već osiguran kao zaposleni, obračunava se i plaća SAMO doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje na osnovicu koju čini najmanje najniža mesečna osnovica doprinosa iz člana 37. Zakona o doprinosima.

Privredno društvo osnivača / člana podnosi poresku prijavu o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivača, odnosno člana privrednog društva na Obrascu PP OD-O. Kako je reč o osnivaču privrednog društva koji je zasnovao radni odnos kod drugog poslodavca, kao Šifra vrste doprinosa u Obrazac PP OD-O pod red. br. 3.6 unosi se:1 01 120 00 0. Dakle, kao vrsta osiguranika unosi se oznaka 01 (zaposleni).

U navedenom slučaju, za osnivača, odnosno člana privednog društva plaćaju se sva tri doprinosa po osnovu zarade iz radnog odnosa kod drugog poslodavca, kao i doprinos za PIO najmanje na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa. Ukoliko je lice osnivač, odnosno član više privrednih društava, svako do tih društava obračunava i plaća doprinos za PIO i podnosi poresku prijavu PP OD-O.

8. Osnivači koji su REGISTROVANI ZA PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE privrednog društva i U RADNOM ODNOSU su KOD DRUGOG poslodavca A U SVOM privrednom društvu obavljaju POSLOVE DIREKTORA PO UGOVORU O DOPUNSKOM RADU

Prema mišljenju Ministarstva rada i socijalne politike, br. 011-523/2009-02 od 23.7.2009. god, zaposleni koji radi sa punim radnim vremenom kod poslodavca, može obavljati poslove direktora (ili lica koje vodi poslove ako kod poslodavca nema direktora) kod drugog poslodavca, najviše do jedne trećine punog radnom vremena, zaključivanjem ugovora o dopunskom radu i pod uslovom da je aktom poslodavca predviđeno da se poslovi direktora (ili drugog lica koje vodi poslove ako nema direktora) mogu obavljati sa trećinom punog radnog vremena. Za obavljeni rad lice angažovano po osnovu ovog ugovora ima pravo na naknadu koja nema karakter zarade.

Za osnivače, odnosno članove privrednog društva koji su zasnovali radni odnos kod drugog poslodavca (gde nisu osnivači ni članovi) i po tom osnovu ostvaruju zaradu, taj drugi poslodavac obračunava porez na zaradu i sva tri doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu zarade.

Osnovica doprinosa po osnovu zarade za poslodavce i za zaposlene (za osnivače, odnosno članove privrednog društva koji su zasnovali radni odnos kod drugog poslodavca), je zarada saglsno članu 13. Zakona o doprinosima. Kod utvrđivanja osnovice doprinosa primenjuju se odredbe člana 36. Zakona o doprinosima (koje se odnose na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa), kao i člana 41. tog zakona koji se odnosi na najvišu mesečnu osnovicu doprinosa.
Poslodavac (kod koga je lice zaposleno) kao isplatilac zarade podnosi poresku prijavu na Obrascu PPP-PD – Pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima.

Pored toga, imajući u vidu da je osnivač, odnosno član privrednog društva, radno angažovan u svom privrednom društvu, odnosno da je registrovan za predstavljanje i zastupanje privrednog društva, po tom osnovu obračunava se i plaća SAMO doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje na osnovicu koju čini najmanje najniža mesečna osnovica doprinosa iz člana 37. Zakona o doprinosima.
Privredno društvo osnivača / člana podnosi poresku prijavu o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivača, odnosno člana privrednog društva na Obrascu PP OD-O. Kako je reč o osnivaču privrednog društva koji je zasnovao radni odnos kod drugog poslodavca, kao Šifra vrste doprinosa u Obrazac PP OD-O pod red. br. 3.6 unosi se: 1 01 120 00 0. Dakle, kao vrsta osiguranika unosi se oznaka 01 (zaposleni).

Takođe, imajući u vidu da lice u svom privrednom društvu obavlja poslove direktora po ugovoru o dopunskom radu, naknada koju ostvari po osnovu dopunskog rada ima poreski tretman ostalih – drugih prihoda i podleže plaćanju poreza na dohodak građana u skladu sa odredbama čl. 85. i 86. Zakona. Osnovicu poreza i doprinosa predstavlja oporezivi prihod na koji se plaća porez na dohodak gađana, kao bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 20%.
Na oporezivi prihod od ugovorene naknade po osnovu dopunskog rada obračunava se i plaća samo doprinos za obavezno PIO s obzirom da je lice osigurano po drugom osnovu, tj. po osnovu radnog odnosa. Na ugovorenu naknadu ne primenjuju se odredbe Zakona o doprinosima koje se odnose na najnižu, odnosno najvišu mesečnu osnovicu doprinosa.
Isplatilac ugovorene naknade (društvo osnivača / člana) podnosi poresku prijavu na Obrascu PPP-PD – Pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima..

Za osnivača, odnosno člana privednog društva plaćaju se sva tri doprinosa po osnovu zarade iz radnog odnosa kod drugog poslodavca, kao i (kod društva čiji je osnivač /član) doprinos za PIO najmanje na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa po osnovu činjnice da je osnivač, kao i doprinos za PIO po osnovu ugovorene naknade za dopunski rad. To znači da se za ovo lice plaća doprinos za PIO po tri osnova. 

9. Osnivači privrednih društava koji su REGISTROVANI ZA njihovo PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE, odnosno koji su U RADNOM ODNOSU U SVOM privrednom društvu i istovremeno su VLASNICI PREDUZETNIČKE RADNJE

Za osnivača, odnosno člana privrednog društva koji je radno angažovan u svom privrednom društvu, obračunava se i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje na osnovicu koju čini najmanje najniža mesečna osnovica doprinosa iz člana 37. Zakona o doprinosima.
Privredno društvo osnivača / člana podnosi poresku prijavu o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivača, odnosno člana privrednog društva (koji nije u radnom odnosu) na Obrascu PP OD-O. Kako je reč o osnivaču privrednog društva koji je preduzetnik, kao Šifra vrste doprinosa u Obrazac PP OD-O pod red. br. 3.6 unosi se: 1 03 120 00 0. Dakle, kao vrsta osiguranika unosi se oznaka 03 (lice osigurano po osnovu samostalne delatnosti uključujući samostalne umetnike).

Pored toga, po osnovu obavljanja preduzetničke delatnosti, bilo da se lice opredelilo za ličnu zaradu ili da doprinose plaća na oporezivu dobit, odnosno paušalno utvrđeni prihod, obačunava se i plaća porez i sva tri doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na ličnu zaradu, odnosno (ako se nije opredelilo za ličnu zaradu) plaća sva tri doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na oporezivu dobit, odnosno paušalno utvrđeni prihod. Kod obračunavanja i plaćanja doprinosa po osnovu samostalne delatnosti primenjuju se odredbe Zakona o doprinosima koje se odnose na najnižu, odnosno najvišu mesečnu osnovicu doprinosa. 

Međutim, ukoliko je osnivač, odnosno član privrednog društva zasnovao radni odnos u svom privrednom društvu, u tom slučaju po osnovu zarade obračunava se porez i sva tri doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, a za njega kao preduzetnika obračunava se i plaća i porez i doprinos za PIO na ličnu zaradu, odnosno doprinos za PIO na oporezivi prihod od samostalne delatnosti (ne plaća se doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje na osnovicu koju čini najmanje najniža mesečna osnovica doprinosa jer je lice u radnom odnosu u svom privrednom društvu).

Svi osnivači, odnosno članovi privrednog društva imaju pravo na dividendu, odnosno učešće u dobiti privrednog društva čiji su osnivač, odnosno član u skladu sa opštim aktom privrednog društva. Prihodi od kapitala oporezuju se po stopi od 15% i doprinosi se ne plaćaju u gore navedenim slucajevima.

10. PENZIONERI koji su osnivači privrednog društva i REGISTROVANI SU ZA PREDSTAVLjANjE I ZASTUPANjE

Za osnivača, odnosno člana privrednih društava – penzionera, koji može da bude osnivač jednog ili više privrednih društava, obračunava se i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po stopi od 25,%, na osnovicu koju čini najmanje najniža mesečna osnovica doprinosa iz člana 37. Zakona o doprinosima (ne plaća se doprinos za zdravstveno osiguranje i za osiguranje za slučaj nezaposlenosti).
Privredno društvo podnosi poresku prijavu o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivača, odnosno člana privrednog društva na Obrascu PP ODO.

Kako je reč o osnivaču privrednog društva koji je penzioner, kao vrsta osiguranika unosi se oznaka:

  • 09 – penzioner po osnovu zaposlenosti,
  • 10 – penzioner po osnovu samostalne delatnosti,
  • 12 – vojni penzioner,
  • 13 – poljoprivredni penzioner.

Dakle, kao Šifra vrste doprinosa u Obrazac PP OD-O pod red. br. 3.6 u zavisnosti od vrste osiguranika unosi se: 1 09 120 00 0, 1 10 120 00 0, 1 12 120 00 0 ili 1 13 120 00 0.

11. STRANI DRŽAVLjANI koji su osnivači privrednog društva

Strani državljanin – fizičko lice koje nije rezident Republike Srbije, može da bude osnivač, odnosno član privrednog društva u Srbiji. Koji propisi će se primenjivati u pogledu utvrđivanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivača, odnosno člana privrednog društva, zavisi od okolnosti da li je sa državom čiji je rezident, sklopljen ugovor u oblasti socijalnog osiguranja.

Ukoliko je sklopljen bilateralni ugovor, za to lice ne postoji obaveza plaćanja doprinosa za socijalno osiguranje prema propisima R.Srbije ako su ispunjena dva kumulativna uslova:

  1. ako fizičko lice dostavi potvrdu da je rezident države sa kojom je sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju, overenu od nadležnog organa te države, i
  2. ako fizičko lice dostavi potvrdu da je obavezno osigurano u državi rezidentnosti (državi ugovornici), overenu od nadležnog organa te države.

Ako ne dostavi navedne dokaze, kao i u slučaju kada ne postoji zaključen bilateralni ugovor o socijalnom osiguranju, primenjuju se propisi R.Srbije u oblasti obaveznog socijalnog osiguranja.

Picture of Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn