Pregled usklađenih neoporezivih iznosa po Zakonu o porezu na dohodak građana za 2021.

Usklađeni dinarski neoporezivi iznos za 2021. godinu
Usklađeni neoporezivi iznosi

Za period od 1.2.2021. do 31.1.2022. godine

1. Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 9. stav 1.

Pomoć koju u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog zaposlenog, poslodavac isplaćuje članu njegove porodice – tačka 970.696,00
Stipendije i krediti učenika i studenata – tačka 1230.967,00
Naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport – tačka 1310.100,00
Naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva – tačka 295.423,00
Novčana pomoć fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca – tačka 3013.420,00
Naknada troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija – tačka 31103.225,00

2. Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 15a st. 2, 4 i 5

Neoporezivi iznos zarade18.300,00

3. Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 18. stav 1.

Naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada – tačka 14.040,00
Dnevnica za službeno putovanje u zemlji – tačka 22.425,00
Naknada prevoza na službenom putovanju – tačka 57.071,00
Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice – tačka 740.399,00
Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića – tačka 810.100,00
Jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad – tačka 920.198,00
Pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog – tačka 9a70.696,00

4. Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 21a stav 2.

Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond6.062,00

5. Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 83. stav 4.

Pojedinačno ostvaren dobitak – tačka 1103.225,00

6. Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 85. stav 1.

Nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca – tačka 1113.420,00

Napomena:
Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9., 12., 13., 29. i 30., člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1., 2., 5., 7., 8. i 9., člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1. i člana 85. stav 1. tačka 11. Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2020. godini su objavljeni u “Sl. glasniku RS”, br. 6/2021, a stupaju na snagu 1. februara 2021. godine, izuzev usklađenih dinarskih neoporezivih iznosa zarade koji se, u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 153/2020) primenjuju od 1.1.2021. godine.

Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn