Troškovi rekreacije zaposlenih

Podsetnik, do 01.01.2019. godine troškovi team building-a, organizovanja rekreacija i sportskih događaja su se smatrali zaradom u vidu činjenja pogodnosti zaposlenom, tako da su kompanije na ove izdatke plaćale porez na zaradu, kao i doprinose za obavezno socijalno osiguranje po osnovu zarade....
Troškovi rekreacije zaposlenih

Međutim, izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana troškovi team building-a ne podležu oporezivanju ukoliko su ispunjeni određeni (pod)zakonski uslovi. Stupanjem na snagu Pravilnika o ostvarivanju prava na poresko oslobođenje po osnovu organizovanja rekreacije, sportskih događaja i aktivnosti za zaposlene preciznije su definisani uslovi koje kompanije moraju da ispune, kako bi bile oslobođene od plaćanja poreza po ovom osnovu.

Znači, kompanije će moći za svoje zaposlene da, na primer: kupe sprave za vežbanje koje će se nalaziti u okviru poslovnih prostorija, da zakupe salu za košarku ili mali fudbali, odvedu ih na planinarenje ili na večeru, bez obaveze plaćanja poreza i doprinosa na zaradu. Ovi izdaci, sada se smatraju troškom poslovanja same kompanije.

Da bi ostvarile pravo na poresko oslobođenje, kompanije moraju za početak ispuniti dva opšta uslova:

1. Da se aktivnosti team building-a sprovode u skladu sa aktima kompanije.

2. Da svi zaposleni u kompaniji imaju pravo na rekreaciju iste vrste, kvaliteta i obima, odnosno rekreaciju koja podrazumeva istu vrstu sportske aktivnosti ili discipline, korišćenje istih sportskih terena ili sadržaja za svakog zaposlenog. Drugim rečima, takva rekreacija podrazumeva istog pružaoca usluga, odnosno istog organizatora pružanja usluga, za svakog zaposlenog.

Poreskom oslobođenju podležu izdaci kompanije:

 1. u cilju stvaranja i održavanja uslova za rekreaciju zaposlenih na radnom mestu,

– Troškovi rekreacije zaposlenih na radnom mestu predstavljaju izdatke za izgradnju i/ili nabavku opreme za rekreaciju na radnom mestu. Kompanije ispunjavaju uslove za poresko oslobođenje ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:

 • ako su takvi izdaci kompanije dokumentovani na način da se iz njih sa sigurnošću može potvrditi vrsta i visina izdataka;
 • ako je plaćanja u vezi sa izdacima kompanija vršila direktno na račun dobavljača;
 • ako je opštim aktom kompanije uređeno pravo na rekreaciju zaposlenih na radnom mestu i da s tim u vezi kompanija ima obavezu da stvori uslove za rekreaciju;
 • ako je opštim aktom kompanije uređeno da svi zaposleni imaju pravo na korišćenje prostorija i opreme za rekreaciju, kao i pravo na rekreaciju iste vrste, kvaliteta i obima.

Pod rekreacijom zakonodavac podrazumeva svaku vrstu sportske aktivnosti u cilju poboljšanja zdravlja zaposlenih, nezavisno od vrste sportskih rekvizita ili prostorija koje mogu da koriste svi zaposleni pod jednakim uslovima.

 1. u cilju kolektivne rekreacije zaposlenih, 

– Kompanije će dobiti mogućnost za poresko oslobođenje ukoliko ispune sledeće uslove:

 • ako je opštim aktom kompanije uređeno pravo na rekreaciju zaposlenih na način da se vrši naknada troškova po tom osnovu;
 • ako je kolektivna rekreacija zaposlenih dostupna svim zaposlenima pod istim uslovima, odnosno da je iste vrste, kvaliteta i obima za sve zaposlene;
 • ako je takva naknada troškova dokumentovana na način da se može utvrditi vrsta i visina troškova;
 • ako se naknada troškova kolektivne rekreacije zaposlenih vrši direktnim plaćanjem na račun dobavljača.

Šta podrazumeva kolektivnu rekreaciju zaposlenih:

Ukoliko niste u mogućnosti da svim zaposlenima u isto vreme i na istom mestu omogućite kolektivnu rekreaciju, primenjuje se isto pravilo kao i kod organizovanja rekreacije zaposlenih na radnom mestu. Drugim rečima, potrebno je da omogućite adekvatan vremenski i prostorni raspored koji će omogućiti zaposlenima rekreaciju iste vrste, kvaliteta i obima, te da je to posebno predviđeno i obrazloženo opštim aktom.

 1. u cilju organizovanja sportskih događaja i aktivnosti zaposlenih koje se sprovode u cilju poboljšanja zdravlja zaposlenih i/ili izgradnji boljih odnosa između samih zaposlenih, odnosno zaposlenih i poslodavca (team building).

– Ovaj vid rekreacije podrazumeva poboljšanje zdravlja zaposlenih, odnosno izgradnju boljih odnosa između samih zaposlenih, odnosno zaposlenih i poslodavca. Pod ovu kategoriju bi spadali troškovi koje ste imali za escape room, paint ball ili ako ste Vaše zaposlene odveli u adrenalin park.

Da li se obračunavaju doprinosi u situaciji kada su ispunjeni uslovi za poresko oslobođenje?

Odgovor je ne!

Ukoliko su ispunjeni uslovi pod kojima se može ostvariti poresko oslobođenje po osnovu organizovanja prethodno navedenih aktivnosti, poslodavac, osim što je oslobođen obračuna poreza na zarade, nema obavezu da prilikom naknade ovih troškova obračuna ni doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Međutim, prilikom organizovanja rekreacija, važno je da kompanije obrate posebnu pažnju na sve uslove koji su propisani kako Zakom o porezu na dohodak građana, tako i Pravilnikom o ostvarivanju prava na poresko oslobođenje po osnovu organizovanja rekreacije, sportskih događaja i aktivnosti za zaposlene, kako bi ispunile sve zakonske uslove za poresko oslobođenje.

Izvor : aktivasistem.com

Picture of Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn