Pravilnik o amortizaciji stalnih sredstava koja se priznaju za poreske svrhe

Ovim pravilnikom uređuju se način razvrstavanja stalnih sredstava po grupama, vrste nematerijalnih sredstava i način utvrđivanja amortizacije stalnih sredstava za poreske svrhe.
amortizacija

     Amortizacija stalnih osnovnih sredstava i ulaganja u nepokretnosti priznaje se kao rashod za poreske svrhe u iznosu i na način utvrđen članom 13. Zakona o porezu na dobit pravnih lica. Obračun amortizacije za poreske svrhe bliže je uređen Pravilnikom o načinu razvrstavanja osnovnih sredstava po grupama i metodama za utvrđivanje amortizacije

   Postoje dva potupno odvojena obračuna amortizacije:

  1. Obračun amortizacije za računovodstvene svrhe, u skladu sa MRS i usvojenim računovodstvenim politikama,
  2. Obračun amortizacije za poreske svrhe, u skladu sa poreskim propisima.

    U “Službenom glasniku RS”, broj 93/2019 Zakonodavac je doneo novi Pravilnik o amortizaciji stalnih sredstava koja se priznaje za poreske svrhe koji stupa na snagu 1. januara 2020. godine, ali se primenjuje na stalna sredstva stečena počev od 1. januara 2019. godine, što znači da se primenjuje na sastavljanje poreskog bilansa i utvrđivanje oporezive dobiti za 2019. godinu.

    Kljucna izmena Pravilnika predvidjena je odredbom člana 9. Pravilnika gde je precizirano da se za stalna sredstva stečena zaključno sa 31. decembrom 2018. godine, a koja su stavljena u upotrebu počev od 1. januara 2019. godine, amortizacija obračunava primenom starog Pravilnika (degresivnom metodom u slučaju pokretnih sredstava). U slučaju obveznika čija je poslovna godina različita od kalendarske, ovo pravilo se odnosi na stalna sredstva stečena zaključno sa poslednjim danom poreskog perioda koji počinje u 2018. godini, a koja su stavljena u upotrebu prvog dana poreskog perioda koji počinje u 2019. God.

     Pravilnikom je propisan i novi Obrazac POA u kome obveznik iskazuje podatak o amortizaciji koja se priznaje kao rashod za poreske svrhe.

Picture of Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn