NAKNADA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTENE SREDINE

Obaveštavaju se obveznici naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine - preduzetnici i pravna lica koji obavljaju određene aktivnosti koje utiču na životnu sredinu, da 31. jula 2022. godine ističe rok za podnošenje prijave
naknada za zaštitu životne sredine

Obaveštavaju se obveznici naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine – preduzetnici i pravna lica koji obavljaju određene aktivnosti koje utiču na životnu sredinu, da 31. jula 2022. godine ističe rok za podnošenje prijave.

Obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine je:

  1. pravno lice i preduzetnik koje obavlja određene aktivnosti koje utiču na životnu sredinu, odnosno fizičko lice koje utiče na životnu sredinu;
  2. vlasnik teretnih vozila, odnosno lica koja obavljaju transport nafte i naftnih derivata, odnosno sirovina, proizvoda i poluproizvoda hemijskih i drugih opasnih materija iz industrije ili za industriju na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa statusom ugrožene životne sredine na području od značaja za Republiku Srbiju.

Naknadu utvrđuje organ jedinice lokalne samouprave rešenjem za kalendarsku godinu i ona se plaća u jednakim mesečnim ratama do 15. u mesecu za prethodni mesec.

Prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu aktivnosti pravnih lica i  preduzetnika dele se prema delatnosti na one koje imaju:

  1. veliki uticaj na životnu sredinu;
  2. srednji uticaj na životnu sredinu;
  3. mali uticaj na životnu sredinu.

Iznos obračunate naknade ne može biti viši od 0,4% godišnjeg prihoda obveznika naknade u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvrđivanje naknade za zaštitu i napređivanje životne sredine.

Razvrstavanje pravnih lica i preduzetnika na velika pravna lica, srednja pravna lica, mala i mikro pravna lica u smislu ove uredbe vrši se shodno zakonu kojim se uređuje računovodstvo.

Picture of Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn