Obavezna fiskalna kasa za internet prodaju

Privilegiju da ne evidentiraju promet preko fiskalnih kasa od 1. januara 2022. godine gube frizeri, kozmetičari, pogrebnici i većina preduzetnika-paušalaca koji sada ne moraju da imaju ove uređaj.
008-fiskalna-kasa-za-online-prodaju

Advokati i taksisti i dalje će moći da posluju bez fiskalnih uređaja, ali tu privilegiju izgubiće većina.

U okviru izmena propisa o fiskalizaciji, doneta je i nova Uredba koja određuje koje delatnosti ne moraju da evidentiraju promet sa fizičkim licima putem fiskalne kase. Uredba važi od 10.04.2021. godine a počinje da se primenjuje od 01.01.2022. godine.

Prodaja dobara i usluga pravnim licima i preduzetnicima ne mora da se evidentira na fiskalnoj kasi, ALI prodaja fizičkim licima (građanima) mora da se evidentira na fiskalnoj kasi, bez obzira na to da li se naplata vrši u gotovom novcu ili na račun.

Postoje izuzeci od ovog pravila bili su definisani u Uredbi o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

Prema novoj Uredbi, od 01.01.2022. fiskalni uređaj će morati da nabave svi koji rade sa fizičkim licima, a nisu u sledećim grupama:

 • prodaja sopstvenih poljoprivrednih proizvoda na pijacama
 • isporuka gasa, telefona, električne enegrije, vode, uz obračun potrošnje preko mernih uređaja
 • komunalnedelatnosti
 • stari i umetnički zanati
 • prodaja preko putujućih trgovaca
 • aktivnosti čistača cipela, nosača, lica za naplatu parkiranja automobila
 • 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika;
 • 49.32 Taksi prevoz;
 • 52.21 Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju;
 • 53.10 Poštanske aktivnosti javnog servisa;
 • 61 Telekomunikacije;
 • 64 Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova;
 • 65 Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja;
 • 66 Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju;
 • 69.10 Pravni poslovi izuzev aktivnosti javnih beležnika i izvršitelja;
 • 75.00 Veterinarske delatnosti – Primarna terenska zdravstvena zaštita životinja, poslovi iz Programa mera zdravstvene zaštite životinja, poslovi dezinfekcije i deratizacije u objektima u kojima se drže i uzgajaju životinje i aktivnosti na sprečavanju pojavljivanja, širenja i suzbijanja zaraznih bolesti životinja;
 • 84.30 Obavezno socijalno osiguranje;
 • 85 Obrazovanje, osim delatnosti iz grane 85.5 – Ostalo obrazovanje;
 • 86 Zdravstvene delatnosti – zdravstvene usluge koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja;
 • 87 Socijalna zaštita sa smeštajem;
 • 88 Socijalna zaštita bez smeštaja;
 • 94.91 Delatnost verskih organizacija.

Picture of Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn