Da li preduzetnik može da koristi privatnu svojinu u poslovne svrhe?

Jedno od čestih pitanja koje preduzetnici postavljaju poslovnim konsultantima je – da li mogu u poslovne svrhe da koriste privatnu svojinu? U tom slučaju preduzetnik bi sam sa sobom zaključivo ugovor, a to po zakonu nije moguće.
2313-Preduzetnici

Preduzetnik fizičko lice koje se registruje u Agenciji za privredne registre (APR) za obavljanje poslovne delatnosti i da samim tim njegova „radnja“ nije odvojena od njega samog.

“Fizičko lice praktično kroz registraciju u APR-u samo formalizuje obavljanje privredne delatnosti, ali on i dalje ostaje fizičko lice. Ugovori koje preduzetnik zaključi sa samim sobom su ništavni, odnosno ne proizvode pravno dejstvo”.

Naravno, preduzetnik može imovinu koju ima u vlasništvu da koristi za obavljanje delatnosti. Na primer, ako je fizičko lice vlasnik lokala u kome želi da obavlja delatnost maloprodaje trebalo bi da donese odluku o korišćenju te imovine u poslovne svrhe i na taj način sve troškove tekućeg održavanja može evidentirati u knjigovodstvenoj evidenciji kao komunalije.

U praksi često dešavaju zloupotrebe gde preduzetnik troškove za svu imovinu koja je u njegovom vlasništvu evidentira u knjigovodstvu kao trošak.

“To jednostavno nije u skladu sa zakonom i uvek moramo gledati suštinu. A suština je da li se imovina koristi u poslovne ili privatne svrhe. Takođe, ukoliko se koristi u poslovne svrhe bitno je obezbediti dokaz za to u vidu odluke, odnosno faktičkog stanja”.Na isti način poreski inspektori posmatraju stvari u postupku poreske kontrole. Svi troškovi tekućeg održavanja koje preduzetnik ima u vezi sa imovinom koju koristi u poslovne svrhe priznaju se kao trošak u poreskom bilansu, odnosno umanjuju osnovicu za plaćanje poreza na prihod od samostalne delatnosti.

S druge strane, preduzetnik može uzeti u zakup imovinu (pokretnu i nepokretnu) koja je u vlasništvu drugih lica. U tom slučaju neophodno je zaključivanje ugovora o zakupu u kome se navodi iznos zakupnine i način plaćanja. Ukoliko je imovina koja je uzeta u zakup u vlasništvu drugih fizičkih lica, tada je preduzetnik u obavezi da podnosi poresku prijavu za porez na zakup i da plaća porez na zakup u visini od 20 odsto.

Međutim, ukoliko se radi o kratkoročnom izdavanju nekretnine do 30 dana, porez se obračunava drugačije….

Izvor: https://biznis.rs/

Picture of Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn