Gubitak prava na direktna davanja i fiskalne pogodnosti

U skaldu sa Uredbom o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 (“Sl. glasnik RS”, br. 54/2020 i 60/2020 – dalje: Uredba) odredjuje se osnov za gubitak prava na direktna davanja i fiskalne pogodnosti propisani su odredbama čl. 12. i 16. Uredbe, odnosno tačkom 12. Zaključka.
gubitak-prava-na-direktna-davanja

U skaldu sa Uredbom o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 (“Sl. glasnik RS”, br. 54/2020 i 60/2020 – dalje: Uredba) odredjuje se osnov za gubitak prava na direktna davanja i fiskalne pogodnosti i to odredbama čl. 12. i 16. Uredbe, odnosno tačkom 12. Zaključka.

Prvi osnov za gubitak prava, koji važi za sve privredne subjekte, jeste smanjenje broja zaposlenih u odnosu na broj zaposlenih na dan 15.03.2020. godine.

Privredni subjekat u privatnom sektoru gubi pravo na korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja propisanih Uredbom i Zaključkom ukoliko u periodu od 15. marta 2020. godine pa do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja , smanji broj zaposlenih za više od 10% ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15. marta 2020. godine za period koji se završava u periodu od 15. marta 2020. godine do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja .

Zaposleni na određeno vreme računaju se u broj zaposlenih na dan 15.03.2020. godine, ali se prestanak radnog odnosa istekom perioda na koji je zaključen ugovor na određeno vreme pre 15.03. ne računa u smanjenje broja zaposlenih od 10% .

U slučaju produženja ugovora o radu zaključenog pre 15.03.2020. godine, prestanak radnog odnosa istekom tog novog perioda na koji je produžen ugovor o radu, računa se u smanjenje broja zaposlenih.

Smanjenjem broja zaposlenih u smislu Uredbe i Zaključka smatra se svako smanjenje broja zaposlenih bez obzira na osnov za prestanak radnog odnosa , osim ako je radni odnos prestao istekom perioda na koji je ugovor zaključen pre 15.03.2020. godine.
Ako privredni subjekt smanji broj zaposlenih u jednom trenutku za više od 10%, može da zasnuje radni odnos sa drugim licem kako ne bi izgubio prava na direktna davanja i fiskalne pogodnosti.

S obzirom da se ispunjenost uslova za ostvarivanje prava proverava svakog poslednjeg dana u mesecu, potrebno je da subjekt zasnuje radni odnos sa novim zaposlenim najkasnije do kraja tekućeg meseca u kome je doslo do smanjenja broja zaposlenih.

Kada je reč o zasnivanju radnog odnosa sa novim zaposlenim radi zamene zaposlenog sa kojim je prestao radni odnos, nije od značaja da li je sa tim licem zasnovan radni odnos na određeno ili neodređeno vreme i da li je radni odnos zasnovan sa punim ili nepunim radnim vremenom. Uredba govori samo o broju zaposlenih, tako da novi zaposleni ne mora da radi ni na istom radnom mestu kao lice kojem je prestao radni odnos.

Rok od tri meseca od poslednje isplate direktnog davanja u skladu sa Uredbom, po našem mišljenju, znači da ako je poslednje direktno davanje u skladu sa Uredbom bilo isplaćeno 7.07.2020. godine, rok po Uredbi ističe 7.10.2020. godine. Kada je reč o davanjima u skladu sa Zaključkomako je poslednja isplata davanja u skladu sa Zaključkom izvršena 8.09.2020. godine, rok po Zaključku ističe 8.12.2020. godine. (preporuka ne smanjivati broj radnika do 31.12.2020.)

Drugi osnov, koji se odnosi samo na privredna društva, jeste isplata dividende u smislu člana 16. Uredbe.

Prema Uredbi, privredni subjekti u privatnom sektoru koji se opredele za korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja iz budžeta ne mogu isplaćivati dividende do kraja 2020. godine.

Zabrana se ne odnosi na isplatu dividende u akcijama, odnosno udelima isplatioca dividende.

Prema odredbi člana 16. stav 4. Uredbe, pod dividendama, u smislu ovog člana, se podrazumevaju sve isplate koje svojim vlasnicima izvrši privredno društvo po osnovu njihovog vlasništva nad akcijama, odnosno udelima tog privrednog društva.

Posledice gubitka prava na direktna davanja i fiskalne pogodnosti propisane su članom 12. stav 3. Uredbe, prema kojoj su privredni subjekti koji izgube pravo na korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja propisanih ovom uredbom dužni da:

  • plate sve obaveze za koje im je odobreno odlaganje plaćanja zajedno sa pripadajućom kamatom , najkasnije u roku od pet dana od dana prestanka prava na korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja, i
  • izvrše povraćaj direktnih davanja sa kamatom obračunatom po stopi po kojoj se vrši obračun kamate za kašnjenje u isplati poreskih obaveza , najkasnije u roku od pet dana od dana prestanka prava na korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja.

Rok od pet dana se računa, po našem mišljenju od poslednjeg dana kalendarskog meseca u kome je došlo do gubitka prava.
U slučaju gubitka prava usled isplate dividende rok od pet dana se računa od dana isplate dividende.

Izvor: aktivasistem.rs

Picture of Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn