Kompenzacija u platnom prometu sa inostranstvom

Kompenzacija spoljnotrgovinskih transakcija ili kompenzacija sa inostranstvom, za raliku od kompenzacije u domaćem platnom prometu, nešto su komplikovanije zbog određenih uslova
kompenzacija

Uslovi koji moraju biti ispunjeni su:

  • da je promet nastao (roba je isporučena, usluga je pružena – ne možete vršiti prebijanje pre isporuke robe ili usluge),
  • da ste izdali odnosno primili odgovarajući račun,
  • da su potraživanja i dugovanja dospela na naplatu u novcu,
  • da se radi o tekućim a ne kreditnim poslovima sa inostranstvom (od datum isporuke odnosno pružanja usluge nije prošlo više od 360 dana),
  • da učesnici spoljnotrgovinskog prometa nisu u blokadi, kao i
  • da prebijanje nije zabranjenom nekim posebnim propisom zemalja iz kojih potiču učesnici.

Mogu da se kompenzuju samo poslovi koji se ne smatraju kreditnim poslovima. A, kreditnim poslom sa inostranstvom smatra se i uvoz odnosno izvoz koji nije naplaćen odnosno plaćen u periodu dužem od godinu dana. Ovakvi poslovi prijavljuju se Narodnoj banci Srbije.  

Kompenzacije, može biti svako dospelo novčano potraživanje i dugovanje po osnovu već realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe ili usluga.

O kompenzaciji međusobnih dugovanja i potraživanja, strane sastavljaju i overavaju ugovor. U ugovoru se može odrediti datum kompenzacije od koga prestaju da važe potraživanja po osnovu relizovanih spoljnotrgovinskih poslova. Ovaj datum ne može biti raniji od datuma potpisivanja ugovora. . 

Rezident je odgovoran za tačnost podataka koji su uneti u dokumentaciju o prebijanju, koju je obavezan da čuva 10 godina.

Uredbom se daje mogućnost prebijanja dozvoljena je i ograncima stranih pravnih lica, a značajnu novinu predstavlja i ukidanje obaveze izveštavanja nadležnih institucija o realizovanim prebijanjima, što je u skladu sa obećanjima o administrativnom i birokratskom rasterećenju privrede.

Kompenzacija , može biti:

  1. bilateralno – kada se prebijanje vrši između rezidenta i nerezidenta koji su realizovali spoljnotrgovinski promet robe i usluga;
  2. intrakorporativno – kada se prebijanje vrši između rezidenta i nerezidenata koji posluju u sistemu iste multinacionalne korporacije;
  3. prebijanje na osnovu međunarodnih ugovora i pravila međunarodnih asocijacija, čiji je rezident član.
Picture of Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn