Kompenzacija u domaćem platnom prometu

U domaćem prometu, termin kompenzacija najčešće se odnosi na prebijanje potraživanja i dugovanja između poslovnih partnera po osnovu međusobnih dospelih računa.
kompenzacijasrbija

U domaćem prometu, termin kompenzacija najčešće se odnosi na prebijanje potraživanja i dugovanja između poslovnih partnera po osnovu međusobnih dospelih računa.

Kompenzacije su se ranije prikazivale preko tekućeg računa banke, ali je ova obaveza ukinuta. O izvršenoj kompenzaciji u domaćem platnom prometu niste dužni da obaveštavate poslovnu banku niti Poresku upravu. Izjava o kompenzaciji čuva se u poslovnoj dokumentaciji firme za slučaj kontrole.

Prema tome, ukoliko poslovnom partneru dugujete novac po osnovu isporuke robe, a ujedno on vama duguje određeni iznos po osnovu usluge koju ste mu vi pružili, možete izvršiti kompenzaciju, uz ispunjenje naravno određenih uslova. Jedan od kljucnih uslova je da vaša firma i firma vašeg partnera ne smeju da budu u blokadi jer privredni subjekti koji su u blokadi ne mogu učestvovati u kompenzaciji. U ovom slučaju, nije moguća ni takozvana jednostrana kompenzacija. Takodje, da biste mogli da prebijete svoju obavezu prema partneru sa iznosom koji on vama duguje, potrebno je da su dugovanja i potraživanja dospela na naplatu. Dospelost nastupa istekom valute plaćanja koja je ugovorena (definisana ugovorom, navedena u ponudi, predračunu ili računu). Nedospele obaveze ne mogu se prebijati.

Kada su ispunjeni svi uslovi za sprovođenje prebijanja, potrebno je da partneri sastave Izjavu o kompenzaciji, s obzirom da se međusobno zatvaranja potraživanja i obaveza ne vrši automatski. Izjava o kompenzaciji sadrži spisak računa koji se zatvara prebijanjem, i potpisuju je obe strane.

Ukoliko je iznos koji dugujete partneru isti kao iznos koji od njega potražujete, obaveze se mogu u celosti prebiti. Međutim, ako ova dva iznosa nisu jednaka, kompenzacija se sprovodi u nižem iznosu. Tada se u Izjavi o kompenzaciji, pored računa koji se delimično prebija dodaje reč „deo“ a upisuje se iznos računa koje se prebija (a ne ukupan iznos računa)

Na primer, ukoliko vam je dobavljač izdao račun za robu u vrednosti od 200.000 dinara, a vaša firma je izvršila usluge u vrednosti od 100.000 dinara, predmet kompenzacije može biti niži iznos, tj. 100.000 dinara. Vaša firma će se naplatiti u celosti, a vaš partner samo delimično. Po računu vašeg partnera – dobavljača preostaće 100.000 dinara duga. Ovaj iznos možete izmiriti u novcu, ili, ukoliko se tako dogovorite, kompenzovati nekim budućim računom.

Na kraju potrebno je posebno skrenuti pažnju na obaveze koje imaju ukoliko odluče da ranije primljenu pozajmicu „prebiju“ sa budućim prometom dobara i usluga. Naime, dešava se da privredni subjekt primi ili odobri pozajmicu određenom licu, a da se nakon protoka određenog vremena pojavi mogućnost da lice koje je primilo pozajmicu isporuči dobra i usluge u istoj vrednosti, umesto da novac vrati. Zajmodavci često prihvate mogućnost izmirenja obaveze u dobrima i uslugama, naročito kada zajmoprimac ima problema sa likvidnošću pa je vraćanje novca neizvesno.

Ukoliko se odlučite na ovakav korak, vodite računa da pozajmica koju ste ranije primili, poprima tretman avansnog plaćanja za robu i usluge koje ćete isporučiti zajmodavcu. Na primljeni avans morate obračunati PDV iz avansa. Kako se po pravilu radi o davno prošlom PDV periodu, dužni ste da izmenite PDV prijavu za poreski period u kojem ste prvobitno primili novac, kako biste prikazali PDV iz avansa.

Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn