Dostavljanje rešenja o godišnjem odmoru u elektronskoj formi

Da li se dokumentima, za koja Zakon o radu utvrđuje obavezu pisane forme (ugovor o radu, rešenja, odluke i dr.) može osporavati punovažnost ukoliko su u elektronskom obliku?
Elektronsko rešenje o godišnjem odmoru

U članu 30. stav 3-5. Zakona o radu (“Službeni glasnik RS”, br. 24/05 … 95/18 – autentično tumačenje) propisano je da se ugovor o radu smatra zaključenim kad ga potpišu zaposleni i poslodavac. Ugovor o radu zaključuje se u najmanje tri primerka od kojih se jedan obavezno predaje zaposlenom, a dva zadržava poslodavac. Ugovor o radu u ime i za račun poslodavca zaključuje nadležni organ kod poslodavca, odnosno lice utvrđeno zakonom ili opštim aktom poslodavca ili lice koje oni ovlaste.

Članom 32. stav 1. Zakona o radu propisano je da se ugovor o radu zaključuje pre stupanja zaposlenog na rad, u pisanom obliku i smatra se zaključenim kad ga potpišu zaposleni i poslodavac.

U članu 185. st. 2-4. Zakona o radu propisano je da se ugovor o radu otkazuje rešenjem, u pisanom obliku, i obavezno sadrži obrazloženje i pouku o pravnom leku. Rešenje mora da se dostavi zaposlenom lično, u prostorijama poslodavca, odnosno na adresu prebivališta ili boravišta zaposlenog. Ako poslodavac zaposlenom nije mogao da dostavi rešenje u smislu stava 2. ovog člana, dužan je da o tome sačini pismenu belešku. U slučaju iz stava 3. ovog člana rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli poslodavca i po isteku osam dana od dana objavljivanja smatra se dostavljenim.

Članom 193. Zakona o radu je propisano da se zaposlenom u pisanom obliku dostavlja rešenje o ostvarivanju prava, obaveza i odgovornosti, sa obrazloženjem i poukom o pravnom leku, osim u slučaju iz člana 172. ovog zakona. Odredbe člana 185. st. 2-4. ovog zakona odnose se i na postupak dostavljanja rešenja iz stava 1. ovog člana.

Od navedenog pravila Zakon o radu dozvoljava izuzetak kod dostavljanja rešenja o korišćenju godišnjeg odmora i obračuna zarade, odnosno naknade zarade. U članu 75. stav 6. Zakona o radu propisano je da rešenje o korišćenju godišnjeg odmora poslodavac može dostaviti zaposlenom u elektronskoj formi, a na zahtev zaposlenog poslodavac je dužan da to rešenje dostavi i u pisanoj formi.

Imajući u vidu navedeno, kada se rešenje o korišćenju godišnjeg odmora dostavlja zaposlenom u elektronskoj formi, mišljenja smo, da isto treba da se dostavi skenirano u elektronskoj formi, kao i da poslodavac obezbedi dokaz da je zaposlenom uručio rešenje elektronskim putem, odnosno da je zaposleni primio i pročitao elektronsku poštu. U članu 121. stav 5. Zakona o radu propisano je da obračun na osnovu koga je isplaćena zarada, odnosno naknada zarade u celosti može se dostaviti zaposlenom u elektronskoj formi.

Izvor: aktivasistem.com

Picture of Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn