Novi Program državnih davanja privrednim subjektima u privatnom sektoru

Privredni subjekti u privatnom sektoru ostvarivaće pravo na uplatu direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije u aprilu, maju i junu 2021. godine u iznosu koji se dobija kao proizvod određenog broja zaposlenih sa punim radnim vremenom i 1/2 osnovne minimalne neto zarade za januar 2021. Godine tacnije 15.450,00
Novi program državnih davanja

Programom se predviđa isplata direktnih davanja iz budžeta privrednim subjektima u privatnom sektoru (bespovratna novčana sredstva), koja mogu da se koriste isključivo za isplate zarada i naknada zarada zaposlenima.

Programom nisu predviđene fiskalne pogodnosti u vidu odlaganja dospelosti poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada.  

Programom se predviđa zabrana isplate dividende, za korisnike direktnih davanja, počev od dana stupanja na snagu Programa pa do kraja 2021. godine.  

Privredni subjekti u privatnom sektoru ostvarivaće pravo na uplatu direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije u aprilu, maju i junu 2021. godine u iznosu koji se dobija kao proizvod određenog broja zaposlenih sa punim radnim vremenom i 1/2 osnovne minimalne neto zarade za januar 2021. Godine tacnije 15.450,00.  

Privredni subjekt moći će primljena sredstva po osnovu direktnih davanja da iskoristi isključivo za isplate zarada i naknada zarada zaposlenima najkasnije do 30. jula 2021. godine.

Pravo na isplatu direktnih davanja, ukoliko ispunjavaju uslove predviđene Programom, moći će da koriste i preduzetnici, preduzetnici poljoprivrednici i preduzetnici paušalci koji su registrovali privremeni prekid obavljanja delatnosti najranije na dan stupanja na snagu Programa.

Pravo na direktna davanja neće imati sledeća velika pravna lica:

  • banke,
  • društva za osiguranje i društva za reosiguranje,
  • društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima,
  • davaoci finansijskog lizinga,
  • platne institucije i institucije elektronskog novca.

Privredni subjekti u privatnom sektoru prihvataće isplatu direktnih davanja tako što će dati posebnu izjavu na portalu Poreske uprave ePorezi, koja se daje shodnom primenom propisa kojima se uređuje podnošenje poreskih prijava u elektronskom obliku.  

Izjava će se davati posebno za isplatu svakog direktnog davanja u mesecu koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje direktno davanje, a najkasnije do poslednjeg dana u tom mesecu u skladu sa objašnjenjem koje će biti objavljeno na sajtu Poreske uprave (npr. za april 2021. Izjava će se dostavljati do kraja marta 2021.).  

Privrednim subjektima u privatnom sektoru koji ne podnose Obrazac PPP-PD, odnosno koji nemaju zaposlene i nisu preduzetnici, odnosno preduzetnici poljoprivrednici koji su se opredelili za isplatu lične zarade, direktna davanja se isplaćuju bez davanja izjave o prihvatanju isplate direktnih davanja u rokovima i na način propisan Programom.  

Privrednom subjektu se, radi isplate direktnih davanja, otvara poseban namenski račun – isplata direktnih davanja – COVID-19 kod banke koja u momentu stupanja na snagu Uredbe vodi tekući račun tog privrednog subjekta. 

Privredni subjekti koji imaju otvorene tekuće račune kod više banaka biće u obavezi da najkasnije 25. marta 2021. godine, putem elektronskih servisa Poreske uprave, dostave podatak o nazivu banke kod koje će mu biti otvoren COVID račun. Otvaranjem COVID računa ne stiče se pravo na direktna davanja, već se ostvaruje pravo na isplatu sredstava na taj račun po osnovu direktnih davanja, ako su ispunjeni uslovi propisani Programom.    

Gubitak prava na direktna davanja:

 Privredni subjekat u privatnom sektoru gubi pravo na korišćenje direktnih davanja ukoliko u periodu od dana stupanja na snagu Programa pa do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja, smanji broj zaposlenih za više od 10% ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre stupanja na snagu Programa za period koji se završava u periodu od dana stupanja na snagu Programa do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja.

Takođe, privredni subjekti u privatnom sektoru koji isplate dividende počev od dana stupanja na snagu Programa pa do kraja 2021. godine, nemaju pravo na isplatu direktnih davanja, a u slučaju da im se direktna davanja isplate na njih se shodno primenjuju pravila za gubitak prava na korišćenje direktnih davanja.

Picture of Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn